Zajištění kvality

Transparentnost a jasná pravidla

"Standardy a pravidla pro výkon osobní péče" jsou upraveny ve vyhlášce. Ty, stejně jako transparentní smlouva o službách a komplexní dokumentace práce mimo jiné zaručují vysokou kvalitu nezávislé pečovatelské služby. Základ činnosti nezávislých osobních pečovatelů tvoří písemná smlouva o poskytování osobní péče, ve které jsou definovány poskytnuté služby. Smlouva o poskytování osobní péče obsahuje také závazné a akční pokyny pro každodenní činnosti i nouzové situace, jako například při zhoršení stavu příjemce péče.

 

Smlouva o poskytování osobní péče

Ve smlouvě o poskytování osobní péče musí být zaznamenány všechny provedené služby. 

Obecné zásady

Obecné zásady pro každodenní použití a pro nouzové situace musí být uvedeny ve smlouvě o poskytování osobní péče a řídí, jak mají jednat osobní pečovatelé v případě zhoršení stavu svých zákazníků (např. vyrozumění rodinných příslušníků, lékaře nebo zdravotnických zařízení, poskytnutí první pomoci ).

Dokumentace

Nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou povinni doložit poskytované  služby v písemné podobě a tuto dokumentaci dát k dispozici všem subjektům zapojeným do ošetřování a péče.

Upozornění: Nezávislí osobní pečovatelé mají povinnost absolutní mlčenlivosti.

Vedení domácího rozpočtu

V domácích rozpočtových záznamech jsou vedeny veškeré výdaje nezávislých poskytovatelů osobní péče pro příjemce péče, stejně jako jakékoli přijaté peněžní částky. Domácí rozpočtové záznamy a účtenky musí být soustředěny a uchovány po dobu dvou let.
Skupiny výdajů by měly zahrnovat alespoň následující oblasti: pronájem / provozní náklady, potraviny, léky, úklidové prostředky, mycí prostředky, praní prádla, oblečení, hygienické výrobky, chovatelské potřeby, noviny / časopisy / knihy, nábytek, nádobí, rostliny a příslušenství

Skupiny výdajů by měly zahrnovat alespoň následující oblasti: pronájem / provozní náklady, potraviny, léky, úklidové prostředky, mycí prostředky, praní prádla, oblečení, hygienické výrobky, chovatelské potřeby, noviny / časopisy / knihy, nábytek, nádobí, rostliny a příslušenství

Ošetřovatelské činnosti

Delegování ošetřovatelských a zdravotnických činností
Delegováním ošetřovatelských a zdravotnických činností je chápáno převedení ošetřovatelských nebo zdravotnických činností na nezávislé osobní pečovatele. To vyžaduje kromě písemné žádosti také pokyny a poučení odborným zdravotním personálem.

Předpoklady delegování zdravotnických a ošetřovatelských činností

Za účelem zajištění kvality, ale také pro právní ochranu, musí být při delegování zdravotnických a ošetřovatelských činností vždy splněny následující podmínky:
Zdravotnické a pečovatelské činnosti pověření musí být prováděny pouze v jednotlivých případech. To znamená, že nezávislí poskytovatelé osobní péče smí provádět delegované činnosti pouze osobám, pro které jsou určeny. Ošetřovatelské a zdravotnické činnosti mohou být prováděny pouze v případě, že nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou trvale nebo alespoň  po delší dobu pravidelně přítomni v domácnosti příjemce péče. Nezávislí poskytovatelé osobní péče se mohou starat maximálně o tři osoby v rodinném vztahu v jedné domácnosti. Musí k tomu existovat písemný souhlas osoby nebo příjemce péče.
Musí existovat písemná žádost týkající se činností ze strany oprávněného odborného zdravotnického personálu. 
V rámci pokynů a poučení musí být uvedeno výslovné upozornění na možnost odmítnutí převzetí činností nezávislým poskytovatelem osobní péče.
Osoba, která provádí pokyny a školení se musí přesvědčit, že osobní pečovatel má potřebné schopnosti pro vykonávání delegovaných činností.
Převod ošetřovatelských a lékařských činností je omezen a končí nejpozději s příslušným pečovatelským vztahem.