Gwarancja jakości

Przejrzystość i jasne zasady

„Przepisy zasad podstawowych i zasad wykonywania usług z zakresu opieki“ są uregulowane w rozporządzeniu. Powyższe rozporządzenie jak i przejrzysta umowa usług oraz kompleksowa dokumentacja pracy gwarantują wysoką jakość usług opiekuńczych. Podstawą czynności opiekunek i opiekunów stanowi pisemna umowa opieki w której zdefiniowane są świadczenia do wykonania. Umowa opiekuńczazawiera obowiązkowe wytyczne dla czynności codziennych i w razie nagłego zdarzenia, takich jak pogorszenie stanu zdrowia osoby nad którą sprawowana jest opieka.

 

Umowa o opiekę

Umowa o opiekę zawiera szczegółowo wszystkie ustalenia dot. świadczeń. 

Wytyczne dla czynności

Wytyczne dla czynności na rzecz codziennego użytku oraz w sytuacjach nagłych muszą być zawarte w umowie o świadczenie usług i regulują w jaki sposób ludzie opiekunowie i osoby opiekunowie zachowywać się w razie pogorszenia się stanu swoich klientów (np. rozumienia rodziny, lekarzy lub obiektów, zajęcia środków pierwszej pomocy ).

Dokumentacja

Opiekunki i opiekunowie są zobowiązani do dokumentowania usług świadczonych w formie pisemnej   i do udostępnienia tej dokumentacji wszystkim osobom zaangażowanym w opiekę.

Uwaga: opiekunki i opiekunowie prowadzący własną działalność są zobowiązani do absolutnej dyskrecji.

Prowadzenie zeszytu wydatków gospodarstwa domowego

W zeszycie wydatków gospodarstwa domowego opiekunki i opiekunowie powinni zapisać wszystkie wydatki związane z osobą, która się opiekują jak i wszystkie otrzymane kwoty pieniężne. Zeszyt wydatków gospodarstwa domowego, jaki i wszystkie rachunki muszą być przechowywane przez okres 2 lat.

Grupy wydatków, powinny obejmować co najmniej następujące obszary: koszty wynajmu / koszty eksploatacji, żywność, leki, środki czystości, proszek do prania, pranie, odzież, artykuły higieniczne, zapotrzeboowanie dla zwierząt, gazety / czasopisma / książki, meble, naczynia, rośliny i akcesoria


Grupy wydatków, powinny obejmować co najmniej następujące obszary: koszty wynajmu / koszty eksploatacji, żywność, leki, środki czystości, proszek do prania, pranie, odzież, artykuły higieniczne, zapotrzeboowanie dla zwierząt, gazety / czasopisma / książki, meble, naczynia, rośliny i akcesoria

Czynności pielęgnacyjne

Przekazanie opieki pielęgniarskiej i czynności medycznych
Pod terminem przekazanie działań pielęgniarskich i medycznych rozumie się przeniesienie działań pielęgniarskich lub medycznych na opiekunów lub opiekunki. Wymaga to poza pisemnym zarządzeniem lekarza, również instrukcji i przeszkolenia przez fachowy personel medyczny

Warunki do przekazania opieki i czynności medycznych

Dla celów kontroli jakości, ale również dla ochrony prawnej podczas przekazywania czynności medycznych i pielęgnacyjnych muszą być zawsze spełnione następujące warunki:
Przekazanie opieki i czynności medycznych może być dokonane tylko w pojedynczych przypadkach. Oznacza to, że opiekunki i opiekunowie prowadzący działalność mogą tylko zastosować przekazaną czynność w przypadku osoby, dla której ona nastąpiła. Czynności medyczne i pielęgnacyjne mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy opiekunka lub opiekun podopiecznego jest stale lub przynajmniej regularnie przez dłuższy czas, w domu osoby wymagającej opieki. W gospodarstwie domowym można opiekować się maksymalnie trzema osobami, które są ze sobą spokrewnione. Musi być przedłożona pisemna zgoda osoby wymagającej opieki lub członka rodziny.
Musi istnieć pisemny wniosek ze strony personelu medycznego ze zdefiniowanymi czynnościami. 
W ramach instrukcji i szkolenia opiekun lub opiekunka jest wyraźnie informowana/y o możliwości odrzucenia przejęcia czynności.
Osoba, która prowadzi szkolenie, musi upewnić się, że dany/a opiekun/ka posiada niezbędne umiejętności do przeprowadzania czynności.
Przekazanie czynności medycznych i pielęgnacyjnych jest ograniczone czasowo i kończy się najpóźniej z ustaniem danego stosunku pracy.