Co się stanie, gdy
dojdzie do nagłego wypadku?

Nagły wypadek

Opiekunki i opiekunowie są zobowiązani do ustalenia wraz z podopiecznymi, ich rodzinami, partnerami lub przedstawicielami (powiernikami, przedstawicielami prawnymi, pełnomocnikami) wytycznych co do działania w razie nieprzewidzianego zdarzenia. Wytyczne dla czynności powinny określić w szczególności sposób powiadomienia i pomoc krewnych, pracowników medycznych lub instytucji oferujących usługi zdalnie, w przypadku rozpoznania pogorszenia stanu zdrowia. Wytyczne dla czynności należy określić w umowie opiekuńczej. 
> W sytuacji awaryjnej, przy znaczącym pogorszeniu stanu zdrowia osoby wymagającej opieki zwłaszcza w przypadku duszności, ciężkich nudności, omdlenia, paraliżu, drgawkach, bólach w okolicy serca należy natychmiast powiadomić pogotowie (144).
> Należy udzielić środków pierwszej pomocy.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia podopiecznegonależy podjąć działania ustalone w umowie opiekuńczej, takie jak powiadomienie lekarza rodzinnego.
> W sytuacji awaryjnej lub przy znaczącym pogorszeniu stanu zdrowia osoby wymagającej opieki należy poza tym powiadomić wszystkich krewnych ustalonych w wytycznych działania.


Zmiana miejsca pobytu

Zadaniem opiekunów i opiekunów jest również praktyczne przygotowanie zmiany miejsca pobytu. Obejmuje to aspekty organizacyjne związane z taką zmianą (np. zmianę adresu na poczcie, powiadomienie krewnych i znajomych, znalezienie nowego miejsca pobytu dla zwierzęcia domowego).

Stosowne jest rozwiązanie umowy w przypadku  ostatecznej zmiany miejsca pobytu na dom opieki lub inny tego typu ośrodek. Ponadto można ustalić, że opiekunowie lub opiekunki mogą jeszcze wykonywać pewne czynności po zmianie miejsca pobytu (np. wyczyścić mieszkanie przed jego przekazaniem).


Choroba

Przy pierwszych oznakach choroby, pogarszającego się stanu zdrowia podopiecznego należy poinformować o tym lekarza. Podobnie należy poinformować krewnych. Lekarz zdecyduje, czy i w jaki sposób podopieczny może pozostawać pod opieką w domu, czy musi być przewieziony do szpitala. W przypadku hospitalizacji umowa o opiekę pozostaje na ogół w mocy, gdy wumowie opiekuńczej nie jest wyraźnie ustalone, że hospitalizacja (po pewnym czasie) prowadzi do zakończenia stosunku umownego. Firma opiekuńcza musi – w miarę możliwości –  w dalszym ciągu wykonywać swoje zadania, a osoba wymagająca opieki ma obowiązek płacenia wynagrodzenia za pracę.


Śmierć

W razie gdy podopieczny umrze w domu, w każdym przypadku należy wezwać osobę, która stwierdzi zgon (zazwyczaj lekarza gminnego). Należy niezwłocznie poinformować krewnych.
Umowa o opiekę zostaje automatycznie rozwiązana w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki. Wynagrodzenie uzyskane z góry musi zostać proporcjonalnie zwrócone. Należy wykonać końcowe sprawozdanie w zeszycie wydatków.


Choroba opiekuna lub opiekunki

W swojej funkcji jako przedsiębiorstwa opiekuńcze opiekunowie i opiekunki są umownie zobowiązani do dostarczenia uzgodnionych usług opiekuńczych. Jeśli - z jakiegokolwiek powodu - nie są w stanie tego dokonać, muszą zadbać o zastępstwo. Jeśli więc opiekunka lub opiekun zachoruje, musi być za nią/jego zapewnione zastępstwo. Zastępca musi wykonać wszystkie usługi, które normalnie wykonuje firma opiekuńcza. Nie zostanie zawarta oddzielna umowa opiekuńcza pomiędzy osobą wymagającą opieki a zastępcą. 
Także zastępca musi mieć odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności opiekuńczej.
W wytycznych działania mogą być zawarte dodatkowe ustalenia w przypadku zastępstwa.


W przypadku zastępstwa zaleca się, aby opiekunki i opiekunowie prowadzący działalność gospodarczą sami umownie ustalili ze swoim zastępcą, jakie usługi muszą być zapewnione zgodnie z umową i jakie jest wynagrodzenie za pracę.


Zmiana opiekunki lub opiekuna

Jeśli dwa (lub więcej) firm opiekuńczych pracuje wymiennie dla jednej osoby, dochodzi do stosunku umownego między każdą z firm opiekuńczych a osobą wymagającą opieki. Dla osoby będącej pod opieką nie zmienia się nic z wyjątkiem opiekunki lub opiekuna. Nie zmienia się nic także dla opiekunek i opiekunów. Także w przypadku dwu- lub wielotygodniowej nieobecności nie muszą składać lub wstrzymywaćswojego zezwolenia na prowadzenie działalności. Tak samo nie muszą - nawet w przypadku wyjazdu - rezygnować ze swojego miejsca zamieszkania w Austrii.

Zastępca może wykonywać czynności pielęgniarskie i medyczne dopiero po przekazaniu ich dla konkretnego przypadku, zgodnie z przepisami prawa - wraz z odpowiednim szkoleniem. W wytycznych dla czynności może być ustalone jak należy postąpić w przypadku choroby opiekuna lub opiekunki (np. unikanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznym).

W wytycznych działania można także uwzględnić regulacje dla wymiennych opiekunów lub opiekunek np. przekazywanie informacji o stanie podopiecznego lub przekazanie dokumentacji opieki i zeszytu wydatków.