Droga do niezależności

Działalność ze standardowymi regulacjami
 

W przypadku opieki chodzi o wolną działalność gospodarczą. Podstawa prawna do prowadzenia działalności znajduje się między innymi w kodeksie handlowym oraz ustawie o opiece domowej. Ustawa o zdrowiu i opiece nad chorymi lub ustawa lekarska reguluje dodatkowo jakie usługi pielęgniarskie i medyczne mogą być przenoszone na niezależnych opiekunów lub opiekunki w indywidualnych przypadkach.
 

5 kroków do opieki nad osobami
 

Aby podjąć pracę w Austrii jako opiekun z własną działalnością gospodarczą, należy podjąć następujących pięć kroków:

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Opiekunki i opiekunowie muszą zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Jeśli istnieją odpowiednie warunki, większość firm pośredniczących pomaga im przy rejestracji działalności. 
 

Warunkami rejestracji działalności w ramach opieki nad osobami to:
 

1.
pełna zdolność prawna. Osoby otrzymują pełną zdolnośc prawną wraz z ukończeniem 18 roku życia o ile nie zostały ubezwłasnowolnione.

2.
posiadanie obywatelstwa austriackiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii lub – w przypadku obywateli innych państw – posiadanie oficjalnego zezwolenie na pobyt, które daje prawo do prowadzenia działalności. Obywatele UE lub państwa członkowskiego EOG i Szwajcarii mają swobodę osiedlania się i wykonywania zawodu i mogą prowadzić działalność w taki sam sposób jak obywatele Austrii. Jednakże najpóźniej na cztery miesiące po przyjeździe muszą zgłosić się do urzędu administracyjnego, jeśli chcą pozostać w Austrii na dłużej niż przez trzy miesiące bez przerwy. 

3.
brak podstaw do wykluczenia. Podstawy do wykluczenia to np. nałożone kary z powodu pewnych wykroczeń i z określonymi granicami zagrożonymi karą oraz jeszcze nie otwarte lub nie uchylone postępowanie upadłościowe z powodu problemów majątkowych . Brane będą również pod uwagę podstawy do wykluczenia, które zaistniały poza granicami Austrii.

Stift

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Poprzez rejestrację działalności gospodarczej stajesz się członkiem Izby Gospodarczej. Aby zarejestrować działalność związaną z opieką nad osobami musisz spełniać następujące wymagania: ukończenie 18 roku życia
Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub Lichtensteinu, Norwegii, Islandii i Szwajcarii, lub posiadanie zezwolenia na pobyt  
brak podstaw do wykluczenia (jak wyroki ze względu na oszustwa bankowe)

flag

REJESTRACJA W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 

Rejestracja działalności prowadzi do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i na wypadek nieszczęśliwych wypadków. Mieści się w tym także prawo do emerytury. Chociaż instytucja handlowa powiadamia Urząd Ubezpieczeń Społecznych dla biznesu (SVA) o rejestracji działalności gospodarczej, to opiekunowie prowadzący własną działalność są zobowiązani do zgłoszenia się do SVA przed upływem jednego miesiąca.

sva

OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI
 

O otwarciu działalności należy poinformować właściwy urząd skarbowy przesyłając formularz „Verf24“ w terminie jednego miesiąca od daty rejestracji działalności gospodarczej. 

 

BMF - Formulare Steuern & Zoll

 

WSKAZÓWKA:
 

W wypadku dłuższego (przewidzianego) niewykonywania działalności, jej zawieszenie należy przedłożyć w odpowiedniej grupie zawodowej „Doradztwo i opieka nad osobami“. Jeśli nie zamierzają Państwo już wykonywać żadnej działalności lub nie posiadają już siedziby firmy w Austrii, należy zrezygnować z zezwolenia na prowadzenie działalności.

 

menschen

ZAWIERANIE UMÓW i REKLAMA
 

Jako początkujący/a opiekun/ka masz do wyboru kilka opcji do zdobycia klientów. Możesz reklamować usługi (np. poprzez ulotki, broszury), zgłosić się do firmy pośredniczącej lub zaprosić zainteresowanych na bezpośrednie spotkanie. 
 

Reklama:
 

Jako opiekunowie lub opiekunki osób mogą Państwo odwiedzić potencjalnych klientów tylko na specjalne zaproszenie, aby zareklamować swoje usługi.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Zawarcie umowy opiekuńczej
 

Umowa o świadczenie opieki jest podstawą każdego stosunku opiekuńczego
i musi zawierać następujące elementy: imię i nazwisko oraz adres stron umowy • datę rozpoczęcia i czas trwania kontraktu • wykonywane usługi (czynności) • wytyczne dla działania codziennego i w sytuacji awaryjnej • postanowienia o rozwiązaniu stosunku umownego

stift