Informacje dla poszukujących opieki

Nutzen Sie unseren Förderrechner
 

Bitte öffnen Sie den Förderrechner und geben Sie zu den angeführten Punkten Ihre Daten bekannt, um somit Ihre mögliche Förderung berechnen zu können.

Profesjonalnie, szybko i sprawnie do odpowiedniej opieki

 

Profesjonalne austriackie przedsiębiorstwa pośredniczące sądoskonałym partnerem, jeśli chodzi o niezależne usługi opiekuńcze. Firmy pośredniczące zapewniają, że w razie potrzeby jak najszybciej znajdą szybko wykwalifikowaną i odpowiednią opiekę. Opublikowane w Federalnym Dzienniku Ustaw dla Republiki Austrii rozporządzenie dotyczące „Stanu i zasad wykonywania organizacji opieki nad osobami“ zapewnia odpowiednią jakość opieki. Wymagania standardowe zapewniają kompleksowe obowiązki staranności, umowne i dokumentacji, a zatem są ważnym czynnikiem wzrostu jakości.
Istotą działania firm pośredniczących jest dostarczanie opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą. Dla kompleksowej opieki przez dłuższe okresy firma pośrednicząca dba o kontynuację i niezawodność usług opiekuńczych poprzez płynną wymianę opiekunów/ek  i zastępstwo, gdyby doszło do nieobecności opiekunów. Również w trakcie trwania całej umowy są partnerami do rozmowy dla osób wymagających opieki oraz ich krewnych.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Njważniejsze kroki w celu uzyskania opieki


Po nawiązaniu kontaktu z firmą pośrednicząca wspólnie z podopiecznym, jego krewnymi bądź osobą upoważnioną zostanie stworzony odpowiedni profil za pomocą ankiety.

Na podstawie tych informacji, zostanie ustalone zapotrzebowanie. Następnie firma pośrednicząca wybiera z listy opiekunów jedną lub kilka wykwalifikowanych osób. Oczywiście wybrane osoby posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

Rozpatrując złożoną dokumentację i kwalifikacje lub podczas indywidualnego wywiadu, zostaje wreszcie podjęta decyzja o zawarciu umowy z konkretnym opiekunem. 

Opiekunka lub opiekun może zostać odebrany w określonym czasie na najbliższym dworcu lub może zostać przewieziony bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. 

W tak zwanej umowie pośrednictwa zostaną szczegółowo i przejrzyście ustalone agendy osoby wymagającej opieki, jej krewnych, osób upoważnionych, wyznaczonych i przedstawiciela firmy pośredniczącej - np. ustalenia dotyczące usług i kosztów.

 

Uwaga:


Warunki opieki pomiędzy podopiecznymi lub członkami ich rodzin a opiekunami powinny być uregulowane odrębnie w umowie opieki. Opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek rozliczają  się bezpośrednio z usług z swoimi klientami. Są również odpowiedzialni za zapłatę podatków i składek na ubezpieczenia społeczne we własnym zakresie.

Poza usługą pośredniczenia, firma pośrednicząca stawia się w pozycji organizatora i osoby kontaktowej przez cały okres trwania umowy i wspiera strony udzielając rad.

 

Wskazówka:


Lokalne firmy pośredniczące oferują swoim klientom na ogół szereg innych - głównie zapewniających jakość i zwiększających komfort usług - doradztwo i pomoc przy wnioskach o dotacje.

 

hand

Umowa pośrednictwa 

 

Stosunek pomiędzy podopiecznymi lub ich krewnymi, osobami upoważnionymi a firmą pośrednicząca zostanie uregulowany w tak zwanej umowie pośrednictwa. 

Umowa pośrednictwa musi zawierać dane dwóch stron, początek i czas trwania umowy, opis wszystkich usług, kwot i okresu wynagrodzenia za pracę, a także sposobu płatności, jak również postanowienia o wypowiedzeniu umowy.

Poszczególne usługi firmy pośredniczącej są zawarte poprawnie i przejrzyście w umowie pośrednictwa. Opisane usługi mogą obejmować nie tylko pośrednictwo opiekuna w trakcie realizacji czynności, takich jak organizowanie zastępstw, regularnych wizyt, wsparcia administracyjnego do ustanowienia umów o pracę lub wniosków o dotacje oraz wsparcie w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów podczas opieki.

stift

Usługi firm pośredniczących 

 

Oprócz czystego pośrednictwa wiele firm pośredniczych oferuje szereg innych, komfortowych i zorientowanych na jakość usług, takich jak:


Dyżur telefoniczny

Organizowanie zastępstwa podczas nieobecności opiekunek i opiekunów

Pomoc w procedurach administracyjnych i w zawarciu umowy o świadczenie usług

Pomoc przy ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy i wsparciach

Wizyty i kontrole dla zapewnienia jakości

 Pośrednictwo pomiędzy firmami opiekuńczymi (opiekunowie prowadzący własną działalność) a osobami wymagającymi opieki i ich krewnymi.

 

menschen

Etyczne wymagania i obowiązki pośredników

 

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczące „Stanu i zasad wykonywania organizacji opieki nad osobami“ istnieją następujące obowiązki i przepisy dla osób odpowiedzialnych w firmie pośredniczącej:


sumienne wykonywanie swojego zawodu z należytą starannością

rezygnacja z jakiegokolwiek niewłaściwego zachowania

powstrzymanie się od pośredniczenia osób, które nie posiadają niezbędnych uprawnień i kwalifikacje do prowadzenia opieki, w szczególności nie mają zezwolenia na prowadzenie działalności

Troska o dobro ludzi wymagających opieki

nienadużywanie pozycji zawodowej, aby w ten sposób zabezpieczyć korzyści osobiste

brak pośredniczenia bez wyraźnego zlecenia 

nieposzukiwanie potencjalnych odbiorców usług reklamowych lub nabycia kontraktów, bez wyraźnego zlecenia 

niepobieranie wynagrodzenia bez stosownego działania

niezamieszczanie błędnych informacji w komunikacji biznesowej

W komunikacji biznesowej deklarować jasno i przejrzyście koszty i ceny działalności pośredniczenia. 

 

Wskazówka:

 
Dla konkretnych przykładów cenowych należy podać koszt całkowity za całość usług. Jeżeli w cenie zawarte jest dofinansowanie za całodobową opiekę, lub taka jest reklamowana, należy podać warunki uzyskania dofinansowania.

W swojej reklamie firma pośrednicząca ma przedstawić działania pośredniczące, numer telefonu oraz informacje na temat czynności dozwolonych, obowiązkowe środki zapewnienia jakości i wymagania dotyczące opiekunów i minimalną treść umowy o świadczenie usług lub podać adres internetowy lub link do strony, na której można znaleźć te informacje.

 

Kontekst: 


Ze względu na podział prawa handlowego na „firmy wspierające“  (opiekunów prowadzących własną działalność) oraz na „firmy pośredniczące “ (organizacja opieki) stworzono nowe ramy prawne dla działalności firm pośredniczących. Rozporządzenie o zasadach wykonywania organizacji opieki nad osobami zostało opublikowane 1 grudnia 2015 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw II nr 397/2015.

flagge