Informacje dla poszukujących opieki

Profesjonalnie, szybko i sprawnie do odpowiedniej opieki

 

Profesjonalne austriackie przedsiębiorstwa pośredniczące sądoskonałym partnerem, jeśli chodzi o niezależne usługi opiekuńcze. Firmy pośredniczące zapewniają, że w razie potrzeby jak najszybciej znajdą szybko wykwalifikowaną i odpowiednią opiekę. Opublikowane w Federalnym Dzienniku Ustaw dla Republiki Austrii rozporządzenie dotyczące „Stanu i zasad wykonywania organizacji opieki nad osobami“ zapewnia odpowiednią jakość opieki. Wymagania standardowe zapewniają kompleksowe obowiązki staranności, umowne i dokumentacji, a zatem są ważnym czynnikiem wzrostu jakości.
Istotą działania firm pośredniczących jest dostarczanie opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą. Dla kompleksowej opieki przez dłuższe okresy firma pośrednicząca dba o kontynuację i niezawodność usług opiekuńczych poprzez płynną wymianę opiekunów/ek  i zastępstwo, gdyby doszło do nieobecności opiekunów. Również w trakcie trwania całej umowy są partnerami do rozmowy dla osób wymagających opieki oraz ich krewnych.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Njważniejsze kroki w celu uzyskania opieki


Po nawiązaniu kontaktu z firmą pośrednicząca wspólnie z podopiecznym, jego krewnymi bądź osobą upoważnioną zostanie stworzony odpowiedni profil za pomocą ankiety.

Na podstawie tych informacji, zostanie ustalone zapotrzebowanie. Następnie firma pośrednicząca wybiera z listy opiekunów jedną lub kilka wykwalifikowanych osób. Oczywiście wybrane osoby posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

Rozpatrując złożoną dokumentację i kwalifikacje lub podczas indywidualnego wywiadu, zostaje wreszcie podjęta decyzja o zawarciu umowy z konkretnym opiekunem. 

Opiekunka lub opiekun może zostać odebrany w określonym czasie na najbliższym dworcu lub może zostać przewieziony bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. 

W tak zwanej umowie pośrednictwa zostaną szczegółowo i przejrzyście ustalone agendy osoby wymagającej opieki, jej krewnych, osób upoważnionych, wyznaczonych i przedstawiciela firmy pośredniczącej - np. ustalenia dotyczące usług i kosztów.

 

Uwaga:


Warunki opieki pomiędzy podopiecznymi lub członkami ich rodzin a opiekunami powinny być uregulowane odrębnie w umowie opieki. Opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek rozliczają  się bezpośrednio z usług z swoimi klientami. Są również odpowiedzialni za zapłatę podatków i składek na ubezpieczenia społeczne we własnym zakresie.

Poza usługą pośredniczenia, firma pośrednicząca stawia się w pozycji organizatora i osoby kontaktowej przez cały okres trwania umowy i wspiera strony udzielając rad.

 

Wskazówka:


Lokalne firmy pośredniczące oferują swoim klientom na ogół szereg innych - głównie zapewniających jakość i zwiększających komfort usług - doradztwo i pomoc przy wnioskach o dotacje.

 

hand

Umowa pośrednictwa 

 

Stosunek pomiędzy podopiecznymi lub ich krewnymi, osobami upoważnionymi a firmą pośrednicząca zostanie uregulowany w tak zwanej umowie pośrednictwa. 

Umowa pośrednictwa musi zawierać dane dwóch stron, początek i czas trwania umowy, opis wszystkich usług, kwot i okresu wynagrodzenia za pracę, a także sposobu płatności, jak również postanowienia o wypowiedzeniu umowy.

Poszczególne usługi firmy pośredniczącej są zawarte poprawnie i przejrzyście w umowie pośrednictwa. Opisane usługi mogą obejmować nie tylko pośrednictwo opiekuna w trakcie realizacji czynności, takich jak organizowanie zastępstw, regularnych wizyt, wsparcia administracyjnego do ustanowienia umów o pracę lub wniosków o dotacje oraz wsparcie w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów podczas opieki.

stift

Usługi firm pośredniczących 

 

Oprócz czystego pośrednictwa wiele firm pośredniczych oferuje szereg innych, komfortowych i zorientowanych na jakość usług, takich jak:


Dyżur telefoniczny

Organizowanie zastępstwa podczas nieobecności opiekunek i opiekunów

Pomoc w procedurach administracyjnych i w zawarciu umowy o świadczenie usług

Pomoc przy ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy i wsparciach

Wizyty i kontrole dla zapewnienia jakości

 Pośrednictwo pomiędzy firmami opiekuńczymi (opiekunowie prowadzący własną działalność) a osobami wymagającymi opieki i ich krewnymi.

 

menschen

Etyczne wymagania i obowiązki pośredników

 

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczące „Stanu i zasad wykonywania organizacji opieki nad osobami“ istnieją następujące obowiązki i przepisy dla osób odpowiedzialnych w firmie pośredniczącej:


sumienne wykonywanie swojego zawodu z należytą starannością

rezygnacja z jakiegokolwiek niewłaściwego zachowania

powstrzymanie się od pośredniczenia osób, które nie posiadają niezbędnych uprawnień i kwalifikacje do prowadzenia opieki, w szczególności nie mają zezwolenia na prowadzenie działalności

Troska o dobro ludzi wymagających opieki

nienadużywanie pozycji zawodowej, aby w ten sposób zabezpieczyć korzyści osobiste

brak pośredniczenia bez wyraźnego zlecenia 

nieposzukiwanie potencjalnych odbiorców usług reklamowych lub nabycia kontraktów, bez wyraźnego zlecenia 

niepobieranie wynagrodzenia bez stosownego działania

niezamieszczanie błędnych informacji w komunikacji biznesowej

W komunikacji biznesowej deklarować jasno i przejrzyście koszty i ceny działalności pośredniczenia. 

 

Wskazówka:

 
Dla konkretnych przykładów cenowych należy podać koszt całkowity za całość usług. Jeżeli w cenie zawarte jest dofinansowanie za całodobową opiekę, lub taka jest reklamowana, należy podać warunki uzyskania dofinansowania.

W swojej reklamie firma pośrednicząca ma przedstawić działania pośredniczące, numer telefonu oraz informacje na temat czynności dozwolonych, obowiązkowe środki zapewnienia jakości i wymagania dotyczące opiekunów i minimalną treść umowy o świadczenie usług lub podać adres internetowy lub link do strony, na której można znaleźć te informacje.

 

Kontekst: 


Ze względu na podział prawa handlowego na „firmy wspierające“  (opiekunów prowadzących własną działalność) oraz na „firmy pośredniczące “ (organizacja opieki) stworzono nowe ramy prawne dla działalności firm pośredniczących. Rozporządzenie o zasadach wykonywania organizacji opieki nad osobami zostało opublikowane 1 grudnia 2015 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw II nr 397/2015.

flagge