Informacja dla opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą

Rejestracja działalności – warunki
 

Opiekunki i opiekunowie muszą zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Jeśli istnieją odpowiednie warunki, większość firm pośredniczących pomaga im przy rejestracji działalności. 
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Warunkami rejestracji działalności w ramach opieki nad osobami to:

 

1.
pełna zdolność prawna. Osoby otrzymują pełną zdolnośc prawną wraz z ukończeniem 18 roku życia o ile nie zostały ubezwłasnowolnione.

 

2.
posiadanie obywatelstwa austriackiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii lub – w przypadku obywateli innych państw – posiadanie oficjalnego zezwolenie na pobyt, które daje prawo do prowadzenia działalności. Obywatele UE lub państwa członkowskiego EOG i Szwajcarii mają swobodę osiedlania się i wykonywania zawodu i mogą prowadzić działalność w taki sam sposób jak obywatele Austrii. Jednakże najpóźniej na cztery miesiące po przyjeździe muszą zgłosić się do urzędu administracyjnego, jeśli chcą pozostać w Austrii na dłużej niż przez trzy miesiące bez przerwy. 

 

3.
brak podstaw do wykluczenia. Podstawy do wykluczenia to np. nałożone kary z powodu pewnych wykroczeń i z określonymi granicami zagrożonymi karą oraz jeszcze nie otwarte lub nie uchylone postępowanie upadłościowe z powodu problemów majątkowych . Brane będą również pod uwagę podstawy do wykluczenia, które zaistniały poza granicami Austrii.

flag

Rejestracja działalności – gdzie i jak?

 

Właściwym organem do zarejestrowania działalności  opiekuńczej jest regionalny organ administracyjny. 

Rejestracji można dokonać osobiście, pocztą, faksem lub za pomocą automatycznej transmisji danych za pośrednictwem Internetowego Portalu Przedsiębiorstw na stronie www.usp.gv.at.

 

Wskazówka:


Urząd lokalny lub serwis urzędu lokalnego Izby Gospodarczej Austrii doradza w sprawach podatku od działalności gospodarczej, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i kwestiach podatkowych oraz wystawia potwierdzenie NeuFöG dla nowych firm. Można dokonać tutaj również rejestracji firmy przez Internet.

 

Uwaga:


Większość firm pośredniczących pomaga opiekunom przy rejestracji działalności i załatwianiu formalności.

wko

Rejestracja działalności gospodarczej - dokumentacja

 

Następujące dokumenty muszą być złożone w ramach rejestracji działalności gospodarczej:

 

1.
ważny paszport lub akt urodzenia oraz poświadczenie obywatelstwa. Dla obywateli spoza UE (którzy nie są obywatelami Austrii, ani obywatelami kraju UE lub EOG lub Szwajcarii) zezwolenie na pobyt, które daje prawo do prowadzenia działalności.

 

2.
W przypadku zmiany nazwiska akt ślubu lub orzeczenie o rozwodzie.

 

3.
Potwierdzenie zameldowania (nie wymagane dla obywateli austriackich).

 

4.
Oświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia lub poprzedniego miejsca zamieszkania (dla osób, które nie przebywają w Austrii co najmniej pięć lat). W przypadku nowej firmy potwierdzenie (NeuFöG) od odpowiedniej Izby Gospodarczej zgodnie z prawem o nowych przedsiębiorstwach.

wko

Rejestracja działalności gospodarczej - lokalizacja

 

Miejscem działalności może być, biuro, dom opiekuna, ale także siedziba firmy pośredniczącej. 

 

Wskazówka:


Zakładając, że dana osoba jest pod opieką przez całą dobę i opiekun mieszka w jej mieszkaniu, mieszkanie to może być uznane za siedzibę firmy. Zazwyczaj jednak opcja ta nie jest polecana. W każdym razie, jeżeli uzyskane zostanie zezwolenie na podanie miejsca zamieszkania osoby wymagającej opieki jako siedziba firmy, musi zostać to uregulowane umownie.

 

Uwaga:


Rejestracja działalności musi mieć wyraźnie oznaczenie (wolna działalność „Opieka nad osobami“), jak również potencjalną lokalizację.

wko

Rozpoczęcie działalności

 

Jeśli spełnione są wszystkie warunki można, niezwłocznie po otrzymaniu pełnej dokumentacji od właściwego organu, rozpocząć czynności związane z działalnością. Jeśli wszystkie ustawowe wymagania są spełnione, właściwy organ w ciągu trzech miesięcy zapisuje osobę prowadzącą działalność w centralnym rejestrze działalności i wysyła oryginał pisma informujący o tym fakcie.

 

Wskazówka: 


Opiekunowie prowadzący własną działalność powinni zwrócić się najlepiej do krajowego pośrednika. Często oferuje on szereg innych usług i rodzajów wsparcia.

stift

Ubezpieczenie społeczne - zgłoszenie

 

Kto prowadzi działalność w Austrii na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, wypadkowego i w wypadku bezrobocia.

 

Uwaga: 


Opiekunowie prowadzący własną działalność są zobowiązani do zgłoszenia się do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych dla biznesu SVA przed upływem jednego miesiąca co może być przeprowadzone w ramach rejestracji działalności gospodarczej.

 

Wskazówka: 


Opiekunowie ustalają z osobami wymagającymi opieki lub ich krewnymi wynagrodzenie za pracę. Są odpowiedzialni za opłatę podatków i składek na ubezpieczenia społeczne we własnym zakresie. Wyliczenie składek na ubezpieczenie społeczne zależy od wielu czynników i opiera się na ocenie podatku dochodowego.

 

Wskazówka: 


Pod pewnymi warunkami można uzyskać wyjątek od obowiązku ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. W ten sposób jednak wykluczony zostaje wniosek o dofinansowanie.

 

Uwaga: 


Jeśli opiekunowie w ramach swobody świadczenia usług pracują z ich kraju zamieszkania do Austrii podlegają, jeśli wykazują tam opodatkowane wpływy, pod ubezpieczenie społeczne tamtego kraju, nawet jeśli są one utrzymać w systemie społecznym tego kraju, z którego świadczą swoje usługi, nawet jeśli mają miejsce zamieszkania w Austrii. Jeśli jednak poza miejscem zamieszkania ich centrum życia znajduje się w Austrii są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem w tym kraju.

 

Ubezpieczenie dzieci: 


Dzieci w wieku do 18 roku życia są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Prawo do świadczeń zachodzi tylko wtedy, gdy ich stałym miejscem zamieszkania jest Austria i nie zachodzi obowiązek ubezpieczenia bezpośredniego.

 

Wskazówka: 


Liczne firmy pośredniczące chętnie udzielają pomocy w sprawach ubezpieczeniowych niezależnym opiekunkom i opiekunom.

sva

Umowa organizacyjna

 

Pomiędzy opiekunkami i opiekunami a firmą pośredniczącą zostanie zawarta pisemnie tzw. umowa organizacyjna.

Firma pośrednicząca, musi poinformować opiekunów przed zawarciem umowy o konieczności uzyskania pozwolenia na działalność gospodarczą nie później niż w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług, o dozwolonych czynnościach, środkach zapewnienia jakości i wynikających z przepisów wymagań o wykonywaniu działalności opiekuńczej, w szczególności konieczności podpisania umowy o świadczenie usług i o tym co musi ona zawierać. 

Opiekunowie prowadzący własną działalność muszą być również poinformowani o tym, że niektóre działania mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy nie ma przeciwwskazań medycznych, i że opieka i czynności medyczne mogą być świadczone wyłącznie w ramach warunków określonych przez prawo.

Umowa organizacyjna musi być zawarta na piśmie, a kopia wydana opiekunce lub opiekunowi. Poza danymi na temat wykonawcy i okresu obowiązywania umowy, umowa organizacyjna zawiera przejrzystą prezentację uzgodnionej przez obie strony treści, z podziałem na poszczególne usługi, wykazem uzgodnionej ceny i warunkami oraz sposobami płatności.

Częścią umowy są również postanowienia o jej zakończeniu.

 

Wskazówka: 


Faktycznie świadczone przez firmę pośredniczącą usługi powinny być regularnie zapisywane, a dokumentacja ta przedstawiana na żądanie opiekunom.

 

Uwaga: 


Umowa organizacyjna powinna zawierać także informacje, czy firma pośrednicząca posiada pełnomocnictwo inkasowe opiekuna/ki.

stift

Pośrednictwo

 

Przed przekazaniem opiekuna lub opiekunki osobie wymagającej opieki firma pośrednicząca musi sprawdzić potrzeby. W tym momencie należy wymienić potrzeby osoby wymagającej opieki i zadbać o to, że wybrany opiekun/ka jest w stanie je spełnić.

Wybierając opiekunów/ki pracujących na własny rachunek, z którymi zawarto umowę organizacyjną, firmy pośredniczące biorą pod uwagę kwalifikacje i katalog umiejętności opiekuna/ki, aby dopasować profil do potrzeb osoby wymagającej opieki. Powyższe dane są zazwyczaj zbierane w obszernym kwestionariuszu. 

Firma pośrednicząca wybierze odpowiedniego/ą opiekuna/kę i uzgodni wspólne spotkanie. Koszty pośrednictwa będą uwidocznione w umowie organizacyjnej

 

Wskazówka: 


Oprócz pomocy w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności firma pośrednicząca oferuje swoim opiekunom/kom w toku swojej działalności mediacyjnej zwykle szereg innych korzyści, w tym wsparcie dla ustanowienia umowy o świadczenie usług, wprowadzenie na miejscu, porady i wsparcie w zakresie dokumentacji, zapewnienie jakości i szkoleń, pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów w codziennej opiece, kontrolę, ale także wsparcie w znalezieniu tymczasowych zastępstw, np. w przypadku choroby lub urlopu.

 

Uwaga: 


Ani opiekunom ani firmom pośredniczącym nie wolno bez zaproszenia odwiedzać osób prywatnych w celu zaoferowania swoich usług. Powoduje to koncentrację popytu na przedsiębiorstwach, które reklamują swoje usługi i oferty w publikacjach, broszurach i na stronach, gdy nagle - często zaskakująco - rodzi się taka potrzeba.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Umowa o opiekę

 

Pomiędzy opiekunkami i opiekunami a podopiecznymi lub ich członkami rodzin lub osobami upoważnionymi zostanie zawarta pisemnie umowa opiekuńcza. Obie strony mają prawo do pisemnego sporządzenia umowy.

Umowa opiekuńcza musi obowiązkowo zawierać  dane osobowe stron, rozpoczęcie umowy i czas jej trwania, dokładny opis uzgodnionych usług, ustanowienie wytycznych dotyczących czynności, jak w przypadku nagłych przypadków lub pogorszenia stanu, uzgodnień dotyczących zastępstwa w przypadku nieobecności, kwota i termin wynagradzania za pracę i wreszcie regulacje dotyczące rozwiązania stosunku umowy.

 

Uwaga: 


Opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek rozliczają  się bezpośrednio z usług z swoimi klientami. Są odpowiedzialni za opłatę podatków i składek na ubezpieczenia społeczne we własnym zakresie.

 

Wskazówka: 


Firmy pośredniczące chętnie udzielają pomocy opiekunkom i opiekunom także przy tworzeniu prawidłowych umów. Wzory umów w różnych językach są dostępne do pobrania na stronie internetowej Austriackiej Izby Gospodarczej. W wyspecjalizowanych jednostkach Izby Gospodarczej często jest zatrudniony wielojęzyczny personel, który dostarczy wszelkich informacji.

stift