Prawa i obowiązki

Warunki ramowe opieki nad osobami przez osoby prowadzące własną działalność

Opiekunki i opiekunowie są zobowiązani do współpracy z innymi osobami i jednostkami zaangażowanymi w opiekę z korzyścią dla osób wymagających opieki. Ponadto, są objęci obowiązkiem zachowania poufności o wszystkich powierzonych im czynnościach lub poznanych okolicznościach w ramach wykonywaniu zawodu.

Prawa opiekunów i opiekunek z własną działalnością gospodarczą

 • Prawo do otrzymywania uzgodnionego wynagrodzenie za wykonywaną pracę
 • Osobiste podejmowanie decyzji 
 • Prawo do mieszkania w mieszkaniu osoby wymagającej opieki (wyłącznie po ustaleniu umownym) 

 


Także osoby zastępujące opiekunów/ki mogą wykonywać czynności pielęgnacyjne i medyczne dopiero po przekazaniu ich dla konkretnego przypadku, zgodnie z przepisami prawa - wraz z odpowiednim szkoleniem. W wytycznych dla czynności mogą być zawarte dodatkowe ustalenia, np. jak należy postąpić w przypadku choroby opiekuna lub opiekunki
(np. unikanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznym).


Obowiązki opiekunów i opiekunek z własną działalnością gospodarczą

 • Zgłoszenie działalności w ramach opieki nad osobami
 • Świadczenie usług zawartych w umowie
 • Zgodność z wytycznymi dla czynności w życiu codziennym i w razie nagłego zdarzenia
 • Zobowiązanie do współpracy z innymi ośrodkami lub osobami zaangażowanymi w opiekę lub leczenie osoby wymagającej opieki.
 • Obowiązek zachowania tejemnicy
 • Obowiązek prowadzanie zeszytu wydatków domowych
 • Przestrzeganie standardowych reguł zachowania
 • Unikanie zagrożeń 
 • Przy zawieraniu umowy należy wziąć pod uwagę zwłaszcza obowiązkową formę pisemną umowy opiekuńczej oraz obowiązek informowania zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów.
 • Obowiązek meldunku
 • Rejestracja w zakładzie ubezpieczeń społecznych
 • Obowiązek podatkowy
 • Członkostwo w Izbie Gospodarczej 

 


W ramach całodobowej opieki, zastępstwo może być podjęte wyłącznie przez innego opiekuna prowadzącego własną działalność, a nie jakiegokolwiek innego pracownika firmy opiekuńczej. Gdyż pracownicy, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej podlegają regulacji czasu pracy zgodnie z obowiązującym prawem pracy. Całodobowa opieka nie może być w żadnym wypadku wykonywana przez pracownika zatrudnionego przez firmę opiekuńczą. Ponadto taki pracownik nie może wykonywać czynności pielęgnacyjnych.

Oto najważniejsze warunki do przekazania opieki i czynności medycznych:

 • Przekazanie opieki i czynności medycznych może być dokonane tylko w pojedynczych przypadkach.
 • Czynności medyczne i pielęgniarskie mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy opiekunka lub opiekun podopiecznego jest stale lub przynajmniej regularnie przez dłuższy czas, w domu osoby wymagającej opieki.
 • W gospodarstwie domowym można opiekować się maksymalnie trzema osobami, które są ze sobą spokrewnione.
 • Musi być przedłożona pisemna zgoda osoby wymagającej opieki lub członka rodziny, osoby wyznaczonej lub upoważnionej.
 • Musi istnieć pisemny wniosek ze strony personelu medycznego ze zdefiniowanymi  czynnościami
 • W ramach instrukcji i szkolenia opiekun lub opiekunka jest informowana/y o możliwości odrzucenia przejęcia czynności.
 • Osoba, która prowadzi szkolenie, musi upewnić się, że dany/a opiekun/ka posiada niezbędne umiejętności.
 • Przekazanie czynności medycznych i pielęgniarskich jest ograniczone czasowo. Kończy się najpóźniej z danym stosunkiem pracy opiekuńczej.