Права и задължения

Рамкови условия на самостоятелните лични грижи

Самостоятелните лични помощници са задължени да сътрудничат в полагането на грижи с други включени в грижите лица и институции в полза на обслужваните лица. Освен това те са задължени да пазят поверителност относно всички дела, доверени им или станали им известни при изпълнение на служебните им задължения.

 

 

Права на самостоятелните лични помощници

 • Правото на договореното съвместимо заплащане за извъшената работа
 • Лична свобода по предписание 
 • Правото да живее в жилището на обслужваното лице (с договорни отношения) 

 


Заместниците на самостоятелните лични помощници трябва да изпълняват сестрински дейности само тогава, когато съответните са им прехвърлени според законовите изисквания от квалифициран медицински персонал – след съответното обучение. Според насоките за действие могат да се постигнат допълнителни споразумения като в случай на заболяване на самостоятелния личен помощник
(например да се избягва всякакъв директен контакт с обслужваното лице).


Задължения на самостоятелните лични помощници

 • Регистриране на професията на личния помощник
 • Предоставяне на съвместимите договорени услуги
 • Съответствие с насоките за действие за ежедневието и при спешни случаи
 • Задължение за сътрудничество с други институции за грижа или лица, участващи в грижите.
 • Задължение за поверителност
 • Задължение за водене на книга с домашните разходи
 • Спазване на професионална етика
 • Избягване на рискове 
 • При сключването на договор трябва да се вземе предвид задължителната писмена форма на договора за услуги, както и задължението за информираност според Закона за защита на потребителите.
 • Задължение за регистриране
 • Регистриране за социално осигуряване
 • Данъчни плащания
 • Членството в Търговската камара 

 


При 24-часова грижа заместникът може да бъде зает само от един определен самостоятелен личен помощник, но не и от всеки служител. Наетите служители винаги са обект на установените правила за работно време. 24-часова грижа в никакъв случай не може да се изпълнява от служители на фирми за услуги. Също така такива служители не трябва да изпълняват сестрински дейности.


Ето най-важните предпоставки за делегирането на сестрински и лекарски дейности:

 • Делегирането на сестрински и лекарски дейности трябва да се извършва само в отделни случаи.
 • Сестринските и лекарските дейности трябва да бъдат провеждани в случаи, че самостоятелните лични помощници постоянно или поне редовно присъстват в домакинството на обслужваното лице за по-дълги периоди.
 • В едно домакинство могат да бъдат обгрижвани максимум трима човека, които имат роднинска връзка помежду си.
 • Трябва да има писмено съгласие от обслужваното лице или от близките му, пълномощник или представител, които са на разположение на обслужваното лице.
 • Трябва да има писмено нареждане от страна на квалифициран медицински персонал относно дефинираните дейности.
 • В рамките на указания и инструкции е изрично да се отбележат възможностите за отказ от поемане на дейност от личните помощници.
 • Лицето, което провежда компетентни указания или инструкции, трябва да се увери, че личните помощници притежават необходимите умения.
 • Делегирането на сестрински и лекарски дейности е ограничено. То завършва най-късно със съответните контролни отношения.