Важна информация

Тук ще намерите информация за новостите, правилата за изпълнение и съвети към самостоятелните лични помощници
 

Защо самостоятелни лични помощници? Фактът, че търсенето на услуги от самостоятелни лични помощници през последните години е толкова неимоверно развито, се дължи и на бума на необходимостта от грижи, но най-вече на безспорните ползи, които носи това предложение със себе си. Така самостоятелните лични помощници са гъвкави по отношение на оформянето на услугите, техния обхват, времево ангажиране и заплащане.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Обзор на нововъведенията
 

От 10.07.2015 г. самостоятелните лични помощници трябва да бъдат обучавани само от притежатели на валидно разрешително за работа за „Организация и посредничество на лични помощници“. По този начин посредничеството и организацията на лични помощници през 2015 г. се разделя от професията на личния помощник. 

Гарантирано чрез обнародваната във Федералния държавен вестник на Република Австрия наредба „Статут и правила за изпълнение на организирането на личните грижи“  на местните посреднически фирми на нуждаещите се от грижа и техните близки, както и на самостоятелните лични помощници в качеството им на фирми за осигуряване на грижи се предоставя най-висока степен на сигурност и надеждност чрез организиране и посредничеството за услугите за предоставяне на грижи. Професионалната етика се основава на подробни задължения за грижа, договорни задължения и задължителна документация и с това дава значителен принос за развитието на качеството. Въз основа на това посредническите фирми могат да изпълняват в пълен размер своята чувствителна роля на посредник между грижещите се и нуждаещите се от грижи.

 

Безплатни учебни материали на немски език за личните помощници
 

В рамките на проекта на ЕС „ВКПНЕ – вътрешна квалификация за помощници на немски език“ са разработени учебни материали на немски език (= така нареченото ВКПНЕ портфолио), които са специално съгласувани за работната среда на личните помощници. Целта е да се помогне на личните помощници да разширяват съществуващите им познания по немски език. Освен това портфолиото съдържа така наречените информационни досиета с важна информация за законовата база за професионалната дейност в Австрия. Материалите са написани на немски език, а също и на български, полски, румънски, словашки, чешки и унгарски езици. 
Тук можете да изтеглите безплатно учебното ВКПНЕ портфолио. ВКПНЕ портфолиото се състои от различни компоненти, които могат да бъдат комбинирани според индивидуалните нужди: самостоятелният тест за входно ниво дава информация за вече съществуващото ниво на езика; учебните модули описват ежедневните ситуации от служебния живот на личния помощник и са свързани с модули за речниковия запас и граматиката; четири информационни досиета с важна информация, свързана със спецификата на работата.
Изтегляне на учебното ВКПН портфолио.

textkreis

СЪВЕТИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
 

Окръжният или регионалният офис на компетентната Търговска камара съветва самостоятелните лични помощници при търговска регистрация и дерегистрация, особено при избора на правилното решение, информира за предпоставките и отделните стъпки за тяхното постигане и представя на новорегистрираните фирми потвърждението по Закона за насърчаване на нови фирми. За по-подробна информация се свържете с компетентната Търговска камара.


За информация за контакти

WKO

Социалноосигурителният институт за бизнес икономика (СОИ)
 

е Вашият контакт по всички въпроси, свързани със здравно осигуряване, застраховки срещу злополука и
пенсионно осигуряване на работници в Австрия.

SVA

www.svs.at