Сключване на договор

Върху какво трябва да се обърне внимание при сключването на договор?

Като фирма за осигуряване на грижи Вие сте задължени – също и за своя собствена правна защита – да спазвате следните мерки за осигуряване на качество:

Адрес на страните по договора

Страните по договора са фирмата за осигуряване на грижи и обслужваното лице или неговите близки, пълномощници или представители.
Адресът на фирмата за осигуряване на грижи е нейният валиден адрес по местоживеене (включително и в чужбина) или нейната служебна локация.


Ако има адреси в Австрия и в чужбина, е препоръчително да се въведат и двата адреса, за да може при спешен случай или престой в чужбина да бъде осъществен контакт с фирмата за осигуряване на грижи.


Договор за грижи

Начало и продължителност на договора за грижа: продължителността на договора за грижа може да бъде договорена по желание. Възможно е и да бъдат сключени повече договори за работа един след друг.


Съдържание на услугата:

Тя включва следното: 

  • Домакински услуги: например приготвяне на храна, приемане на доставки, почистване, извършване на домашни работи и поръчки, осигуряване на здравословен вътрешен климат, грижа за животни и растения, грижа за мръсно пране (пране, гладене, поправяне);
  • Помощ за ежедневния живот: например организиране на ежедневието, подпомагане с ежедневните задачи;
  • Обществена функция: например правене на компания, водене на разговор, поддържане на социални контакти, придружаване при различни дейности;
  • Водене на книгата с домашни разходи със записване в нея на направените разноски по обслужваното лице;
  • практическа подготовка на обслужваното лице за промяна на обстановката;
  • Организиране на личните грижи: тук се включват също и съдействието на самостоятелните лични помощници; вероятни лекарски или сестрински дейности, извършени от квалифициран медицински персонал.
  • Определяне на насоки за действие по смисъла на чл. 2 Z 1 от ТЗ:
  • Споразумение в случай на възпрепятстване на представяне и в краен случай име(на) и адрес(и) за контакт на представителя/представителите.

 


Препоръчително е да бъде договорно определено, че фирмата за осигуряване на грижи ще бъде представена по всяко време и в случай на отсъствие ще се погрижи своевременно за осигуряването на заместник. В същността на независимостта е, че фирмите могат по всяко време да бъдат представени от други подходящи фирми по техен избор. Конкретното споменаване на името на заместника при евентуално прехвърляне на договора не е необходимо.

Внимание: 
В договора следва да бъдат включени:
Падеж и размер на заплащането за работата, при което трябва да се отбележи, че фирмата за осигуряване на грижи сама ръководи и обявява и закрива всички вноски.
Разпоредби, свързани с прекратяването на договорните отношения, при които е наложително договорът за лична грижа да бъде прекратен при смърт на обслужваното лице и фирмата за осигуряване на грижи подготвя предварително изплащане на пропорционално заплащане и договорът може да бъде прекратен от всяка една от страните чрез представяне на двуседмично предизвестие към края на календарния месец.


Препоръчително е да се прекратят договорните отношения в случай на окончателни промени в дома или друга институция. В краен случай може да бъде договорено самостоятелните лични помощници да изкарат още малко време след промяната, за да изпълнят определени дейности (например почистване на дома за предаването му).
По същия начин е целесъобразно да се предвиди прекратяване на договорните отношения в случай на смърт на самостоятелния личен помощник.

Трябва да се предвиди, че самостоятелните лични помощници живеят при обслужваните лица и там е тяхната служебна локация, поради което се препоръчва това обстоятелство да се упомене изрично в договора за услуги.