Sklenitev pogodbe

Kaj je treba upoštevati v pogodbi?

Kot podjetje za oskrbo se – tudi zaradi lastnega pravnega varstva –- zavežete k izvajanju naslednjih ukrepov za zagotavljanje kakovosti:

Naslov pogodbenih strank

Pogodbene stranke so podjetje za oskrbo družbe in oskrbovana oseba oz. svojci, pooblaščenci ali osebe, ki nadomeščajo pooblaščence.
Naslov podjetja za oskrbo je veljavni naslov bivališča (tudi v tujini) ali sedež njihove obrti.


Če obstaja naslov v Avstriji in v tujini, je priporočljivo vnesti oba naslova, tako da je lahko podjetje za oskrbo v nujnem primeru dosegljivo tudi v tujini.


Pogodba o oskrbi

Začetek in trajanje pogodbe o oskrbi: o trajanju pogodbe o opravljanju storitev se je mogoče poljubno dogovoriti. Prav tako je mogoče zaporedno skleniti več pogodb o delu.


Vsebina storitev:

K temu spadajo zlasti: 

  • gospodinjske storitve: na primer, priprava jedi, izvajanje opravkov, čiščenje, opravljanje gospodinjskih opravil in opravkov, skrb za zdravo bivalno klimo, oskrba živali in rastlin, nega perila (pranje, likanje, popravljanje);
  • podpora pri načinu življenja: na primer oblikovanje poteka dneva, pomoč pri vsakodnevnih opravilih;
  • druženje: omogočiti druženje, pogovor, ohranjanje socialnih stikov, spremljanje pri različnih dejavnostih;
  • vodenje gospodinjskega dnevnika z zapiski izdatkov za nego za oskrbovano osebo;
  • praktična priprava oskrbovane osebe na spremembo kraja bivanja;
  • organizacija oskrbe oskrbovane osebe: vključuje posredovanje neodvisnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb; morebitno izvajanje zdravniških ali negovalnih dejavnosti, prenesenih s strani zdravstvenih specialistov;
  • določitev smernic za ravnanje v smislu 1. točke 2. odst. GewO (Obrtnega zakona):
  • dogovor, ali je v primeru onemogočenosti zagotovljeno nadomeščanje, morebitna imena in kontaktne naslove (e) oseb, ki nadomeščajo.

 


Priporočljivo je, da se s pogodbo zagotovi, da so podjetja za nego lahko zastopana v vsakem trenutku in da bo v primeru odsotnosti pravočasno poskrbljeno za zamenjavo negovalke oz. negovalca. Naravno za samostojnost je, da si lahko podjetja kadarkoli poiščejo nadomeščanje prek drugih ustreznih podjetij po svoji izbiri. Konkretno poimenovanje nadomeščanja v katerem koli odstavku pogodbe zato ni potrebno.

Pozor: 
V pogodbo je treba vključiti:
zapadlost in višino nadomestila za delo, pri čemer je treba opozoriti, da podjetje za oskrbo samo prijavi in odvaja vse davke in prispevke;
določbe, ki se nanašajo na prenehanje pogodbenih razmerij, pri čemer je nujno zagotoviti, da se pogodba o oskrbi s smrtjo oskrbovane osebe konča in da mora podjetje za oskrbo v sorazmernem delu vrniti vnaprej plačano nadomestilo za delo ter da se pogodba s strani obeh pogodbenih strank z upoštevanjem dvotedenskega roka razreši do izteka koledarskega meseca.


Priporočljivo je, da predvidite prekinitev pogodbe v primeru dokončnega odhoda v dom za starejše občane ali v drug zavod. V nekaterih primerih je možen tudi dogovor, da samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb nekaj časa po spremembi še opravljajo določene dejavnosti (npr. očistijo stanovanje za predajo stanovanja).
Podobno je priporočljivo predvideti odpoved pogodbe v primeru smrti samostojne negovalke oz. negovalca oskrbovane osebe.
Načrtovati je treba, da samostojna negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe pri oskrbovancu živi in da ima tam tudi lokacijo obrti, in priporočljivo je, da se to izrecno navede v pogodbi o opravljanju storitev.