Zagotavljanje kakovosti

Preglednost in jasna pravila

Poleg sprejetih ukrepov, ki jih je ministrstvo uredilo v »Poklicni etiki in pravilih za izvajanje storitev oskrbe oseb«, transparentna pogodba o storitvah in izčrpna dokumentacija zagotavljata visokokakovostno delo neodvisnih služb za oskrbo. Podlaga za dejavnost samostojnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb je pisna pogodba o oskrbi.

Pogodba o oskrbi

V pogodbi o oskrbi je vse dogovorjeno in dogovorjene storitve so podrobno šifrirane. Pogodba o oskrbi vsebuje obvezne smernice za ravnanje za vsak dan in v nujnih primerih, kot je primer poslabšanja stanja oskrbovane osebe.

Smernice za ravnanje

Smernice za ravnanje za vsakodnevno uporabo in za nujne primere opisujejo naloge in obveznosti podjetja za oskrbo ter podrobneje urejajo, kako se morajo obnašati negovalke in negovalci oskrbovancev v primeru poslabšanja položaja do oskrbovanca (npr. obveščanje družine, zdravnikov ali zavodov, sprejemanje ukrepov prve pomoči).

Dokumentacija

Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb morajo storitve dokumentirati v pisni obliki in omogočite dostop do te dokumentacije vsem, ki sodelujejo pri negi in pomoči.

Poklicna tajnost

Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb morajo v skladu s Poklicno etiko in pravili za izvajanje storitev oskrbe oseb skrbeti za tajnost vseh zadev in razmerij oskrbovanih oseb in njihovih svojcev, s katerimi so se seznanili pri opravljanju svojega poklica.

Vodenje gospodinjskega dnevnika

V gospodinjskem dnevniku morajo vse samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb za oskrbovane osebe evidentirati opravljene izdatke in vsa prejeta denarna sredstva. Gospodinjski dnevnik je treba skupaj z zbranimi dokumenti hraniti dve leti.

Skupine izdatkov morajo vključevati najmanj naslednja področja: stroške za najemnino/upravljanje, hrano, zdravila, opremo za čiščenje, čistila, perilo, obleke, higienske izdelke, potrebščine za hišne živali, časopise/revije/knjige, pohištvo, potrošni material, rastline in dodatno opremo.

Dejavnosti nege

Izvajanje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti zahteva delegiranje. Pod delegiranjem zdravstvene nege in zdravstvene dejavnosti se razume prenos nege ali medicinske dejavnosti na samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb. To zahteva poleg pisnega dogovora tudi smernice in navodila, ki jih posreduje zdravstveni delavec.

Pogoji

Za potrebe zagotavljanja kakovosti, vendar tudi za pravno varstvo, morajo biti vedno izpolnjeni pogoji za delegiranje nalog medicinskih in negovalnih dejavnosti:

Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti se lahko izvaja samo v posameznih primerih. To pomeni, da samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb lahko izvajajo prenesene dejavnosti samo za osebe, za katere so bile delegirane. Dejavnosti zdravstvene nege in medicinske dejavnosti se lahko izvedejo samo, če je samostojna negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb stalno ali vsaj redno prisoten dlje časa v gospodinjstvu oskrbovanca. Za vsako posamezno gospodinjstvo lahko skrbijo največ tri osebe, ki so drug do drugega v družinskem razmerju. Obstajati mora pisno soglasje svojcev, pooblaščencev ali zastopnikov oskrbovanca.
Za dejavnosti, ki jih delegirajo pooblaščeni zdravstveni delavci, mora obstajati pisni nalog. 
V okviru usposabljanja in izobraževanja mora biti negovalki oz. negovalcu oskrbovanih oseb izrecno nakazana tudi možnost zavrnitve prevzema dejavnosti.
Oseba, ki opravlja strokovno svetovanje oz. daje navodila, se mora pred tem prepričati, da ima negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb potrebno znanje za opravljanje prenesenih dejavnosti.
Prenos dejavnosti zdravstvene nege in zdravstvene dejavnosti je časovno omejen in se konča najpozneje z vsakokratnim negovalnim razmerjem.