Осигуряване на качество

Прозрачност и ясни правила

Наред с обнародваната министерска наредба „Статут и правила за изпълнение на осъществяването на лични грижи“ се гарантира прозрачно споразумение за изпълнение и цялостно документиране на работата за високо качество на осъществяването на самостоятелни услуги за полагане на грижи. Базата на дейностите на самостоятелните лични помощници сформира по този начин писмен договор за грижа.

Договор за грижи

В договора за грижа всички съвместими и предвидими резултати са разбити в своята цялост. Договорътза грижа съдържа и задължителни насоки за действие за ежедневието и при спешни случаи като в случай на влошаване на състоянието на обслужвано лице.

Насоки за действие

Насоките за действие за ежедневието и при спешни случаи описват функциите и задълженията на фирмата за осигуряване на грижи и регулират в детайли как да се държат личните помощници в случай на влошаване на състоянието на обслужваното лице (например уведомяване на близките, лекари или институции, предприемане на мерки за първа помощ).

Документация

Самостоятелните лични помощници са задължени да документират в писмена форма предоставените услуги и да предоставят тази документация на всички лица, които са ангажирани в полагането на грижи.

Задължение за поверителност

В съответствие със Статута и правилата за изпълнение на осъществяването на лични грижи самостоятелните лични помощници са задължени да пазят поверително всичко, което им бива доверено по време на изпълнение на служебните им задължения или станалите им известни въпроси или отношения на обслужваното лице или неговите близки.

Водене на книга за домашни разходи

В книгата за домашни разходи от самостоятелните лични помощници се вписват всички направени за обслужваното лице разходи, както и всички получени парични средства. Книгата с домашните разходи трябва да се съхранява в общата картотека за период от две години.


Групите на разходите трябва да включват най-малко следните сфери: наем/текущи разходи, хранителни продукти, лекарства, почистващи препарати, прах за пране, пране, дрехи, хигиенни продукти, стоки за домашни любимци, вестници/списания/книги, мебели, продукти за ежедневна употребия, растения + оборудване

Сестрински дейности

Упражняването на сестрински или лекарски дейности изисква делегиране. Под делегиране на сестрински и лекарски дейности се разбира прехвърлянето на сестринските или медицинските дейности на самостоятелните лични помощници. Това изисква наред с писмено предписание и указания и инструкции от квалифициран медицински персонал.

Условия

За целите на осигуряване на качество, но също и за правна защита следните условия трябва винаги да бъдат изпълнени при делегиране на лекарски и сестрински дейности:

Делегирането на сестрински и лекарски дейности трябва да се извършва само в отделни случаи. Това означава, че самостоятелните лични помощници могат да извършват поетите дейности само за лицата, за които е направено делегирането.  Сестринските и лекарските дейности трябва да бъдат упражнявани в случаи, че личните помощници постоянно или поне редовно присъстват в личното домакинство на обслужваното лице за по-дълги периоди. В едно лично домакинство личните помощници могат да се грижат за максимум трима човека, които имат роднинска връзка помежду си. Трябва да има писмено съгласие от обслужваното лице или от  близките му, пълномощник или представител.
 Трябва да има писмено нареждане относно дефинираните дейности от квалифициран медицински персонал. 
В рамките на указания и инструкции трябва изрично да бъдат отбелязани възможностите за отказ от поемане на дейност от самостоятелните лични помощници.
Лицето, което провежда указания и инструкции, трябва да се увери, че личните помощници притежават необходимите умения за успешното извършване на поетите дейности.
 Прехвърлянето на сестрински и лекарски дейности е ограничено и завършва най-късно със съответните договорни отношения.