Информация за търсещите грижа

Професионално, бързо и компетентно за подходящата грижа
 

Австрийските професионални посреднически фирми са идеалният контакт, когато става дума за самостоятелни услуги за полагане на грижи. Те гарантират, че при нужда квалифицирана и подходяща грижа ще е максимално бързо на място. Качеството на австрийските посреднически фирми е гарантирано чрез обнародваната във Федералния държавен вестник на Република Австрия наредба „Статут и правила за изпълнение на организирането на лични грижи“. Тази професионална етика се основава на подробни задължения за грижа, договорни задължения и задължителна документация.
Ядрото на услугата на посредническите фирми е посредничеството на самостоятелните лични помощници. Посредническата фирма се грижи за последователността, сигурността и надеждността на услугите за гледане, за плавното преминаване при смяната на двама редовни лични помощника и за заместваща грижа, ако грижещият се е възпрепятстван или отпадне. Също така по време на цялостните отношения за грижи са на разположение като контакти на обгрижваните лица и на техните близки.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Най-важните стъпки на грижата


След осъществяването на контакт с посредническата фирма, тя, заедно с обгрижваното лице или близките му или пълномощник трябва да попълнят въпросник, за да се определи желания профил на услугите.

Въз основа на тази информация се извършва проверката на предписаните нужди. След това посредническата фирма избира от своя пул на самостоятелни лични помощници една или повече подходящи личности. Разбира се, предложените самостоятелни лични помощници притежават желаната квалификация, както и всички необходими за успешното изпълнение на тяхната дейност удостоверения.

Въз основа на предоставените материали и доказателства за квалификация или при личен опознавателен разговор най-накрая се взима решението за определен помощник. 

Помощникът може да бъде взет на съответната дата от най-близката ЖП гара или да бъде закаран с превозно средство директно до местоназначението. 

В т.нар. договор за посредничество задълженията между обслужваното лице или неговите близки, пълномощници или представители и посредническата фирма – като например договорения обхват на дейностите и съответните разходи – трябва да бъдат подробно и прозрачно уредени.

 

Внимание:


Отношенията за грижи между обслужваното лице и самостоятелните лични помощници трябва да бъдат отделно уредени в договор за предоставяне на грижи. Самостоятелните лични помощници установяват своите услуги директно със своите клиенти. Те са отговори сами и за плащането на данъците и социалните си осигуровки.

Наред с чисто посредническите услуги повечето посреднически фирми през цялата продължителност на отношенията за грижи са на разположение като контакт.

 

Указание:


Местните посреднически фирми предлагат по правило редица допълнителни – преди всичко осигуряващи качество и повишаващи удобството – услуги за консултиране и съдействие при кандидатстване за безвъзмездни средства.

 

hand

Договор за посредничество 

 

Връзката между търсещите грижи и техните близки, пълномощници или представители и посредническите фирми се уреждат с т.нар. договор за посредничество. 

Договорът за посредничество съдържа данните на двете страни по договора, началото и срока му, описание на всички услуги, размер и дата на плащане на възнаграждението, както и условията за плащане, освен това и разпоредби за прекратяване на договора за предоставяне на грижи. 

Отделните услуги на агенцията са определени точно и прозрачно в договор за посредничество. Наред с посредничеството на самостоятелен личен помощник, към описаните услуги могат да се включат текущи дейности, като намиране на заместник, редовни посещения, административна помощ при създаването на трудови договори или при кандидатстване за безвъзмездни средства или помощ при възникването на възможни въпроси и проблеми по време на грижите.

stift

Услуги на посредническите фирми 

 

Наред с чисто посредническата дейност, много посреднически фирми предлагат редица ориентирани към удобството и качеството услуги, като например:


Телефонно дежурство

Организиране на заместващи грижи при възпрепятстване или отпадане на самостоятелния личен помощник

Помощ за административни процедури и при сключването на договор за предоставяне на грижи

Помощ при кандидатстване за добавки за грижи и субсидии

Посещения и проверки за осигуряване на качеството

 Модериране между фирмите за предоставяне на грижи (самостоятелните лични помощници) и обслужваните лица или техните близки.

 

menschen

Професионална етика и задължения на посредника

 

В съответствие със Статута и правилата за изпълнение на организирането на лични грижи за отговорните лица в посредническата фирма са в сила многобройни задължения и заповеди, като например:


добросъвестното упражняване на професията с необходимото старание

пропускането на всяко непрофесионално поведение

без посредничество за лица, които не притежават необходимите права и квалификации за изпълнението на дейностите на личните грижи, особено притежанието на нередовно разрешително за работа

грижа за благосъстоянието на обслужваните хора

никаква злоупотреба с професионалната позиция, за да се осигурят лични облаги по този начин

никаква посредническа дейност без изрична молба 

никакво непоискано посещение на потенциални клиенти за рекламиране на услуги или придобиване на договори, освен само при изрична молба 

никакво заплащане без съответната ответна услуга

никаква подвеждаща информация за деловите отношения

В своите делови отношения посредническите фирми посочват своите посреднически дейности, обявяват цената за своите услуги и съответното съдържание на услугите със съответните разходи, за да ги направят прозрачни. 

 

Указание: 


При конкретни примери за цена се предоставят общите разходи за цялото съдържание на услугите. Ако в цената се съдържа 24-часова грижа или се рекламира като такава, трябва да бъдат дадени условията за отпускане на такова субсидиране.

В рекламирането си посредническата фирма трябва да посочи своите посреднически дейности, телефонен номер и информация относно допустимите дейности, наблюдаваните мерки за осигуряване на качество, както и изискванията към самостоятелните лични помощници, минималното съдържание на договорите за предоставяне на грижи или да публикува интернет адрес или връзка към страница, за да може тази информация да бъде видима.

 

Заден план:

 
Въз основа на търговско-правното разделение между „фирма за осигуряване на грижи“ (самостоятелни лични помощници) и „посредническа фирма“ (организация за лична грижа), трябва да бъдат създадени нови правни рамкови условия за дейността на посредническите фирми. Предписанията на Статута и правилата за изпълнение на организирането на личните грижи са обнародвани в бр. II Nr. 397/2015 на Федералния държавен вестник от 1 декември 2015 г.

flagge