Изпълнена с любов и компетентна цялостна грижа

Когато хората от така наречените „случаи за грижа“ бъдат, техният живот, да, даже най-обикновеното жизнено изпълнение вече не може да бъде извършено самостоятелно: точно в този етап от живота човек трябва да остане в обичайната си среда, в собствения си дом, с доверените си хора, това желаят повечето хора. Едно предизвикателство, обаче, което надхвърля възможностите на близките или е отвъд границите на издържливостта им. Изпълнената с любов и компетентна грижа за нуждаещите се от грижи е – от първата минута и сякаш денонощно – работа на пълно работно време, която изисква висока степен на компетентност, опит и емпатия.

Помощ при прием на
храна или напитки

Да не можеш да се храниш и да пиеш самостоятелно – и все пак да водиш достоен живот вкъщи и да използваш част от хората и предметите в обичайната и позната среда: самостоятелните лични помощници правят това възможно, защото те помагат с любов, търпение и компетентност на хората, за които се грижат, за приема на храна напитки.

Подготовка за промяна на обстановката

Към задачите на самостоятелните лични помощници спада и тази при нужда да подготвят хората, за които се грижат, за предстояща промяна на обстановката като стационарно пребиваване, проучване за болници или посещение на рехабилитационен или възстановителен център. Те изпълняват това с професионална етика, заслужена емпатия и старание. 

Съдействие за прием на лекарства и слагане на
превръзки и бандажи

Самостоятелните лични помощници помагат най-съвестно на хората, за които се грижат, при приема на лекарствени продукти и при слагането и смяната на превръзки и бандажи. Тези подкрепящи мерки те трябва да изпълняват винаги след писмено лекарско предписание с указания и инструкции от квалифицирани медицински специалисти (лекари, дипломирани медицински сестри, дипломирани болногледачи).

Поставяне на превръзки и бандажи

Задължителна документация: делегирането на сестрински и лекарски дейности трябва да бъде документирано от квалифицирания медицински персонал. Също така самостоятелните лични помощници са задължени достатъчно и редовно да документират изпълнението на поетите дейности. Задължителна информация: личните помощници трябва незабавно да предоставят на разпореждащото лице цялата информация, която може да е от значение за делегирането. Това особено се отнася запромяна в състоянието на обслужваното лице или прекъсване на дейностите по грижите. Задължителен контрол: изпълнението на делегираните сестрински или лекарски дейности трябва да бъде контролирано редовно от квалифициран медицински персонал.

Съдействие при обличане и събличане

Самостоятелните лични помощници се придържат към хората, за които се грижат, за всички нужди на всекидневния живот. Затова им помагат също и при обличането и събличането. Докато не съществуват медицински причини за обратното, те могат да извършват тези дейности без професионален контрол.

Помощ за лична хигиена и
при посещения в тоалетната

За своите силно ограничени и нуждаещи се от грижа клиенти самостоятелните лични помощници в пълния си капацитет са денонощно в готовност – ден след ден, час след час. Те им помагат при необходимост и при поискване и с личната хигиена и с посещенията в тоалетната. Ако не са налице медицински причини за обратното, те трябва да упражняват тези дейности без професионален контрол.

Помощ при изправяне,  
сядане, лягане, обръщане в легнало положение 
или ходене

Силно ограничените в своите подвижност и дееспособност хора се нуждаят при всички дейности и нужди в ежедневния си живот от помощ и компетентно съдействие. Самостоятелните лични помощници гарантират, че помощта, която получават хората, им позволява да живеят с достойнство и удовлетворение. Самостоятелните лични помощници съдействат при изправяне, лягане, сядане и ходене. Ако не съществуват медицински причини за обратното, те трябва да извършват тези дейности без професионален контрол и ръководство.

Съдействие при смяна след
продукти вследствие на инконтиненция

Който вече не е в състояние сам да посещава тоалетната, намира в самостоятелните лични помощници компетентен и търпелив асистент. Те помагат при използването на тоалетна или тоалетен стол, както и съдействат при смяната на продукти вследствие на инконтиненция. Последното те трябва да правят винаги само след писмено лекарско предписание с указания и инструкции от квалифицирани медицински специалисти.

Текущ контрол на
общото състояние и дългосрочно
циклично наблюдение

При евентуално влошаване на общото състояние на някое от обслужваните лица, самостоятелните лични помощници трябва веднага да окажат първа помощ и да предприемат спешни мерки по пътя, да уведомят лекар или Бърза помощ, както и близките.

Сестрински и лекарски дейности

Под делегиране на сестрински и лекарски дейности се разбира прехвърлянето на сестринските и лекарските дейности на личните помощници. Това изисква не само писмено предписание, но също указания и инструкции от квалифицирани медицински специалисти (лекари, дипломирани медицински сестри, дипломирани болногледачи).

Условия

За да бъдат делегирани сестрински и лекарски дейности, трябва да бъдат изпълнени следните условия:
Делегирането на сестрински и лекарски дейности трябва да се извършва само в отделни случаи.
Сестринските и лекарските дейности трябва да бъдат провеждани в случаи, че самостоятелните лични помощници постоянно или поне редовно присъстват в домакинството на обслужваното лице за по-дълги периоди.
В едно домакинство могат да бъдат обгрижвани максимум трима човека, които имат роднинска връзка помежду си.
Трябва да има писмено съгласие с обслужваното лице или близките му, пълномощник или представител.
Трябва да има писмено нареждане от страна на квалифициран медицински персонал относно дефинираните дейности.
В рамките на указания и инструкции е изрично да се отбележат възможностите за отказ от поемане на дейност от личните помощници.
Лицето, което провежда компетентни указания или инструкции, трябва да се увери, че личните помощници притежават необходимите умения.
Делегирането на сестрински и лекарски дейности е ограничено. То завършва най-късно със съответните контролни отношения.

Документация и контрол на 
делегирането на лекарски и сестрински
дейности 

Задължителна информация: делегирането на сестрински и лекарски дейности трябва да бъде документирано от квалифицирания медицински персонал. Също така самостоятелните лични помощници са задължени изпълнението на поетите дейности достатъчно
и редовно да документират. Задължителна информация: личните помощници трябва незабавно да предоставят на разпореждащото лице цялата информация, която може да е от значение за делегирането. Това се отнася особено
за промяна в състоянието на обслужваното лице или за прекъсване на дейностите по грижите. Задължителен контрол: изпълнението на
делегираните сестрински и лекарски дейности трябва регулярно да бъде контролирано от медицински персонал.


Ако самостоятелен личен помощник бъде представляван от фирма-заместител за осигуряване на грижи, само тогава трябва да бъдат изпълнени сестринските дейности, ако те са надхвърлени за конкретния случай на грижи съответстват на законовите разпоредби – със съответното обучение.
Според насоките за действие могат да се постигнат допълнителни споразумения като в случай на заболяване на самостоятелния личен помощник (например да се избягва всякакъв директен контакт с обслужваното лице).

Важно: само ако самостоятелните лични помощници имат завършено образование като дипломирани здравни работници или болногледачи, в своя статут като фирма за осигуряване на грижи те трябва да изпълняват сестрински и лекарски дейности само след договорено делегиране от квалифициран медицински персонал.