Професионалните местни посреднически фирми са идеалното лице за контакти, ако става въпрос за организацията и подготовката на висококачествени услуги за полагане на грижи за дома.

От една страна, те изпълняват ролята на интерфейс между самостоятелните лични помощници и техните клиенти. От друга страна, те предлагат на идващите главно от източноевропейските страни-членки на ЕС самостоятелни лични помощници помощ в организационните и договорните въпроси, като при обучение и повишаване на квалификацията. По този начин те играят централна роля в устойчивото развитие и разширяване на висококачествените услуги за полагане на грижи. Този принос все още не може да бъде достатъчно оценен, като се има предвид обозримото силно увеличаване на нуждите. 

Посредническите фирми разясняват на обслужваните лица и техните близки всички позволени услуги в рамките на отношения за грижа със самостоятелни лични помощници и комуникират относно цената за тяхната посредническа дейност. 

Посредническите фирми се разбират като организационен и професионален придружител на своите клиенти за цялата продължителност на отношенията за грижи и консултират и подпомагат страните.

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

Като контакт за обслужваното лице и неговите близки, както и като партньор по посредничество и квалифициране за самостоятелните лични помощници посредническите фирми поемат отговорност и за двете страни. За да изпълни правилно тази посредническа роля изцяло и да предотврати потенциални конфликти на интереси, посредничеството и организацията на услуги за гледане през 2015 г. трябва да бъдат извадени от сферата на личните грижи. 

Гарантирано чрез обнародваната във Федералния държавен вестник на Република Австрия наредба за Статута и правилата за изпълнение на организирането на личните грижи на местните посреднически фирми на нуждаещите се от грижа и техните близки, както и на самостоятелните лични помощници се предоставя най-висока степен на сигурност и надеждност чрез организиране и посредничеството за услугите за полагане на грижи. Професионалната етика се основава на подробни договори за предоставяне на грижи, на посредничество и задължителна документация и с това дава значителен принос за развитието на качеството.

Doppelte Verantwortung

Посредническите фирми гарантират, че при нужда квалифицирана и подходяща грижа ще е максимално бързо на място. Ядрото на услугата е посредничеството между самостоятелните лични помощници и обслужваните хора. Личните помощници, на които се посредничи, работят винаги като самостоятелни предприемачи.

За цялостна грижа за по-дълги периоди посредническите фирми се грижат за последователността и надеждността на услугите за гледане, за плавното преминаване при промяната на двама редовни лични помощника и заместваща грижа, ако помощниците са възпрепятствани или отпаднат.

Sicherheit und Verlässlichkeit

В допълнение посредническите фирми пазят достъпни за по-дълго време за своите клиенти от двете страни на отношенията за услуги най-вече редица незадължителни услуги:

Много посреднически фирми предлагат редовни посещения от обучен квалифициран персонал за качествен контрол на място при нужда и при евентуален случай на отпадане.
Повечето посреднически фирми предлагат лично въвеждане на самостоятелните лични помощници в хода на началото на грижите при включването на обслужваните лица и близките им чрез квалифицирани медицински персонал.
Многобройните посреднически фирми помагат на доброволни начала и в качеството си на консултант на двете страни при изпълнение на формалностите и организационните подробности, както и при създаването на договора за грижи.
Услугите за полагане на грижи често включват подкрепата в организирането на медицинските помощни средства и пособия.
Те също така съветва обслужваните лица и техните близки за възможностите за субсидии и държавни плащания и им помагат в тяхното прилагане.
За възможни въпроси професионалните местни посреднически фирми служат на обслужваните и на обслужващите лица като доверен контакт.
Често посредническите фирми предлагат на самостоятелните лични помощници информационни, образователни и квалификационни възможности, за да развиват постоянно качеството на услугите заполагане на грижии да може да се развива и нарастващото търсене.

Breite Palette von Serviceleistungen

Като цяло хората, които търсят подходящия самостоятелен личен помощник, се обръщат към някоя от многобройните австрийски посреднически фирми. Те им помагат не само при търсенето и избирането на подходящия самостоятелен личен помощник, но и от преодоляването на организационни предизвикателства, през минаване през бюрократични изисквания до кандидатстване за потенциални субсидии и финансирания. Въз основа на гъста професионален мрежа, опит и организационни умения посредническите фирми са в позицията много бързо да намират квалифицирани и отговарящи на изискванията лични помощници. Пулът на самостоятелните лични помощници, до който имат достъп професионалните посреднически фирми, им предлага възможността при избора да се вземат предвид критерии като симпатия и човешко съответствие.

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

Професионалните посреднически фирми разясняват на самостоятелните лични помощници всички позволени услуги в рамките на отношения за грижа и комуникират относно цената за тяхната посредническа дейност.

Често посредническите фирми предлагат и над чисто посредническите дейности като достъпност по телефона, редовни качествени посещения като текуща документация за дейностите по грижите – всичко, за да се осигури високо качество на грижата. Посредническите фирми се разбират и като организационен и професионален придружител за цялата продължителност на отношенията за грижи и консултират и подпомагат и двете страни.

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Грижа в къщи

Съществената роля в създаването и развитието на висококачествени услуги за полагане на грижи чрез самостоятелни лични помощници играят местните посреднически фирми. Техният принос към предоставянето на достъпни грижи не може да бъде достатъчно оценен. Членуващите в Търговската камара на Австрия фирми служат като свързващо звено между самостоятелните лични помощници и техните клиенти – обслужваните хора и техните близки. На първо място, те гарантират, че при нужда подходящата квалифицирана грижа ще бъде на място максимално бързо и се грижат за всички подробности на изпълнението.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Застраховка за грижещите се близки

Пред грижещите се близки, които се грижат за близък член на семейството под значително натоварване на работните си сили, има следните възможности без плащане на осигурителни вноски да получат пенсионно осигуряване:

> СОЦИАЛНО МИНИСТЕРСТВО
Demenz

Деменция

Рискът от заболяване от деменция се увеличава с възрастта. От гледна точка на грижата темата за деменцията има специално значение, особено след като по-голямата част от хората с деменциални увреждания са обслужвани вкъщи от своите близки.

> СОЦИАЛНО МИНИСТЕРСТВО
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Помощ и финансова подкрепа

За обслужваните лица и техните близки има редица услуги за подкрепа, финансова помощ и субсидиране, които са описани в следващите страници.

> СОЦИАЛНО МИНИСТЕРСТВО