Zawarcie umowy

Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy?

Jako firma opiekuńcza są Państwo - także dla własnej ochrony prawnej - zobowiązani do utrzymania następujących środków zapewnienia jakości:

Adres korespondencyjny stron umowy

Stronami umownymi są firma opiekuńcza oraz osoba wymagająca opieki lub krewni, przedstawiciele oraz osoby upoważnione.
Adres firmy opiekuńczej jest ważnym adresem zamieszkania (także zagraniczny) lub siedziba firmy.


Jeżeli firma opiekuńcza posiada adres w Austrii i za granicą, wskazane jest podanie ich obydwu, aby w nagłych przypadkach można było się skontaktować także w przypadku pobytu opiekunki/a za granicą.


Umowa o opiekę

Początek i czas trwania umowy: Czas trwania umowy opiekuńczej może być uzgodniony według uznania. Można również zawrzeć kilka umów następujących po sobie.


Świadczone usługi:

Należą do nich w szczególności: 

  • Usługi w gospodarstwie domowym: np. przygotowanie posiłków, sprawunki, sprzątanie, wykonywanie prac domowych i zleceń, dbanie o zdrowy klimat w pomieszczeniach, opieka nad zwierzętami i roślinami, (pranie, prasowanie, łatanie);
  • Wsparcie w życiu codziennym: np. tworzenie codziennego rytmu dnia, pomoc w codziennych czynnościach;
  • Funkcja społeczna: np. rozmowa, towarzyszenie, utrzymywanie kontaktów społecznych, wsparcie w różnych aktywnościach;
  • Prowadzenie zeszytu wydatków domowych wraz z zapisem wydatków dokonywanych na opiekę;
  • Praktyczne przygotowanie podopiecznego na zmianę miejsca pobytu;
  • Organizacja opieki: obejmuje to pośrednictwo opiekunek i opiekunów; wszelkie działania pielęgnacyjne i medyczne przekazywane przez personel medyczny.
  • Ustalenie wytycznych dla czynności w rozumieniu ust. 2 Z 1 GewO:
  • Ustalenie, czy w przypadku nieobecności będzie dostarczone zastępstwo i ewentualne imię (imiona) oraz adres(y) kontaktowy (e) zastępcy (-ów).

 


Zalecane jest ustalenie w umowie, że opiekun/ka może być zastępowany/a w dowolnym czasie i w razie jego/jej nieobecności, zostanie zapewnione zastępstwo. Oczywiste jest, że firma może być w każdej chwili zastąpiona przez inną odpowiednią firmę wybraną przez nią. Dlatego też nie jest konieczne wymienienie firmy zastępczej z nazwy w razie ewentualnego przekazania umowy.

Uwaga: 
W umowie powinny być zawarte:
Termin zapłaty i wysokość wynagrodzenia za pracę - należy podkreślić, że firmy opiekuńcze muszą samodzielnie wyjaśnić wszystkie kwestie związane z podatkami i składkami oraz je odprowadzać.
Ustalenia odnoszące się do zakończenia stosunku umownego, które muszą przewidzieć, że w wypadku śmierci podopiecznego umowa zostaje rozwiązana a wynagrodzenie wypłacone z góry musi być zwrócone oraz że umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.


Stosowne jest rozwiązanie umowy w przypadku  ostatecznej zmiany miejsca pobytu na dom opieki lub inny tego typu ośrodek. Ponadto można ustalić, że opiekunowie lub opiekunki mogą jeszcze wykonywać pewne czynności po zmianie miejsca pobytu (np. wyczyścić mieszkanie przed jego przekazaniem).
Podobnie należy przewidzieć rozwiązanie umowy w przypadku śmierci opiekuna lub opiekunki.

Jeśli opiekunka lub opiekun prowadzący własna działalność gospodarczą mieszka u osoby wymagającej opieki i tam znajduje się siedziba jego/jej firmy, wskazanym jest zawrzeć te okoliczności w umowie.