Dotacje finansowe dla osób wymagających opieki

Dofinansowanie opieki 24-godzinnej

 

 

Dofinansowanie opieki 24-godzinnej

Oprócz zasiłku opiekuńczego w 7 krokach można w Austrii uzyskać dodatkowe dofinansowanie „dofinansowanie do opieki całodobowej“ przy następujących warunkach:

Osoba musi wymagać opieki całodobowej i pobierać zasiłek opiekuńczy trzeciego poziomu według ustawodawstwa austriackiego, jak również miesięczny dochód netto nie może przekraczać 2500 euro. 
Limit ten wzrasta dla każdego krewnego z prawem do zasiłku o 400 euro lub 600 euro za każdego niepełnosprawnego krewnego mającego prawo do zasiłku  . 
Jako dochód nie jest liczony m.in. zasiłek opiekuńczy, premie, świadczenia rodzinne, świadczenia do opieki nad dziećmi i zasiłek mieszkaniowy. Majątek osoby wymagającej opieki nie jest brany pod uwagę.

Aby skorzystać z „dotacji do całodobowej opieki“, opiekunka/un musi posiadać teoretyczne

wykształcenie, które faktycznie odpowiada wyszktałceniu pomocy domowej 
lub przez co najmniej sześć miesięcy prawidłowo opiekować się podopiecznym 
lub wykonywać pewne działanie pielęgnacyjne i/lub medyczne po zaleceniu, poinstruowaniu i pod kontrolą krewnego lub personelu medycznego.
Poziom wsparcia dla opiekunów prowadzących własną dziąsłowość wynosi 275 euro miesięcznie za osobę, maksymalnie 550 euro miesięcznie (równowartość dwóch niezależnych osób wymagających opieki).

Uwaga: W poszczególnych regionach mogą istnieć różne, odbiegające od ogólnych regulacje dotyczące dofinansowywania.

Wszystkie dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dotacje można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Społecznych pod adresem www.sozialministeriumservice.at lub uzyskać telefonicznie pod.
numerem 05 99 88.

Informacje podstawowe:

W Austrii istnieje 7 poziomów dodatku pielęgnacyjnego. Klasyfikacja opiera się na ustaleniu różnych kosztów opieki na miesiąc. Najniższy poziom zasiłku 1 rozpoczyna się od potrzeby opieki ponad 65 godzin miesięcznie, etap 3 rozpoczyna się przy więcej niż 120 godzinach. Liczba godzin miesięcznego zapotrzebowania na opiekę medyczną jest ustalana w ramach wizyty lekarza lub pielęgniarki. Świadczenie jest wypłacane dwanaście razy w roku co miesiąc. Od świadczenia opiekuńczego nie zostaje odjęty podatek dochodowy ani składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Poziom 1: Ponad 65 godzin opieki miesięcznie
Etap 2: Ponad 95 godzin miesięcznie
Etap 3: ponad 120 godzin opieki miesięcznie
Etap 4: Ponad 160 godzin opieki miesięcznie
Etap 5: Ponad 180 godzin opieki miesięcznie, jeśli wymagane są nadzwyczajne wydatki
Etap 6: Ponad 180 godzin opieki miesięcznie, jeśli konieczne są czasowo skoordynowane środki wsparcia i muszą być wykonywane regularnie w ciągu dnia i nocy lub stała obecności opiekuna w ciągu dnia i w nocy jest konieczna, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia własnego lub cudzego.
Etap 7: Ponad 180 godzin opieki miesięcznie, gdy nie są możliwe ukierunkowane ruchy czterech kończyn z transpozycją funkcjonalną lub istnieje podobny stan.

Możliwość odliczenia od podatku:

Wydatki na tak zwaną „24 godzinną opiekę“, takie jak koszty opiekunek/ów pracujących na własny rachunek, pośrednictwa w usługach opieki, leków i produktów do pielęgnacji można odliczyć od podatku w następnym roku w ramach kosztów nadzwyczajnych. Nieopodatkowane subwencje i dofinansowania np. dodatek pielęgnacyjny lub dofinansowanie do opieki całodobowej będą jednak odliczone. Nadzwyczajne obciążenia mogą być uznane jako wiążące w pełni z pewnymi ograniczeniami przez osoby wymagające opieki oraz partnerów/ki zarabiającymi samemu także przez inne osoby mające prawo do zasiłku. Nadzwyczajne obciążenie musi być potwierdzone przez dowód powstania kosztów w ramach odzyskania podatku lub deklaracji podatkowej. 


Wszystkie dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dotacje można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Społecznych pod adresem www.sozialministeriumservice.at lub uzyskać telefonicznie pod.
numerem 05 99 88.

Kto jest odpowiedzialny za przyznawanie i wypłatę zasiłku opiekuńczego?

Zasadniczo można pobierać zasiłek opiekuńczy w pewnych warunkach dla osób w każdym wieku, u których wystąpiła potrzeba ciągłej opieki przez co najmniej 6 miesięcy wskutek choroby, wypadku, kalectwa lub ograniczeń związanych z wiekiem przez ponad 65 godzin miesięcznie. Potrzeba opieki jest wnoszona przez odpowiedni urząd w raporcie.

Za przyznanie i wypłatę świadczenia z poziomów od 1 do 7 dla osób pobierających emeryturę  odpowiedzialny jest zakład ubezpieczeń społecznych lub emerytalnych.

Dla osób otrzymujących pełną rentę z tyt. ubezpieczenia wypadkowego, jeśli potrzeba objęcia opieką wystąpiła ze względu na wypadek w pracy lub chorobę zawodową wypłatę i przyznanie świadczenia przejmuje ubezpieczyciel. W wypadku Ogólnego Zakładu Ubezpieczeń Wypadkowych (AUVA), ponownie ta instytucja ubezpieczenia emerytalnego jest miejscem wypłacenia i przyznania świadczenia.

Pensionsversicherungsanstalt (PV) jest odpowiedzialny za wszystkie inne osoby.

Roszczenia i płatności należy przesłać do właściwego organu, odpowiednie formularze można pobrać na stronie głównej. Dostępne są także formularze online.

Kto jest odpowiedzialny za przyznawanie i wypłatę świadczenia dla opieki całodobowej?

Punktem kontaktowym dla pytań o dofinansowanie opieki całodobowej jest lokalne biuro Ministerstwa Spraw Społecznych. Składa się tam również wnioski o dofinansowanie.

Czy istnieją inne fundusze dla niezależnych usług opiekuńczych?

W uzupełnieniu do odliczenia podatku pewnymi warunkami, istnieje możliwość przyznania pomocy dla krewnych udzielających opieki. Służy to do czasowego zwolnienia opiekunów rodzinnych przez profesjonalną firmą zastępczą. Możliwe jest, że poszczególne gminy przyznają dodatkowe świadczenia finansowe lub rzeczowe.