Tájékoztató független személyi ápolóknak

A tevékenység bejelentése - előfeltételek
 

A független személyi ápolóknak be kell jelenteniük tevékenységüket. Amennyiben megfelelnek az előfeltételeknek, szükség és kérés esetén a legtöbb ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozás támogatja a független személyi ápolókat tevékenységük bejelentésében. 

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

A független személyi ápolók tevékenységének bejelentéséhez szükséges előfeltételek:
 

1.
Cselekvőképesség. Cselekvőképesnek számít az a személy, aki 18. életévét betöltötte, kivéve, ha képviselője van.

2.
Ausztria, az EU-, az EGT-tagországainak, vagy Svájc állampolgára. Harmadik országbeli állampolgároknak olyan hivatalos tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük, amely feljogosítja őket a szakma gyakorlására. Az EU, illetve az EGT, csakúgy, mint Svájc állampolgárai letelepedési joggal rendelkeznek, és mentesek a vízumkötelezettség alól, valamint ugyanúgy bejelenthetik és végezhetik szakmájuk gyakorlását, mint az osztrák állampolgárok. Amennyiben egyhuzamban három hónapnál tovább terveznek Ausztriában tartózkodni, a beutazástól számított négy hónapon belül be kell jelentkezniük a kerületi közigazgatási hatóságnál. 

3.
Nem áll fenn kizáró ok. Kizáró ok lehet például, ha az adott személy büntetett előéletű bizonyos bűncselekmények elkövetése, illetve bizonyos büntetési tételek miatt, úgy, mint például vagyon hiányában jogilag el nem indított vagy hatályát vesztett fizetésképtelenségi eljárás, amennyiben ezek szerepelnek a fizetésképtelenségi nyilvántartásban (Insolvenzdatei). Olyan kizáró okokat is figyelembe veszünk, amelyek az osztrák határokon kívül állnak fenn.

flag

Cégbejegyzés - hol és hogyan?
 

A független személyi ápolók cégbejegyzésének illetékes hatósága a tevékenység végzésének helyszínén illetékes közigazgatási hatóság. 

A tevékenység végzését személyesen, postai úton, faxon, valamint a www.usp.gv.at vállalkozói portálon keresztül automatizált alapú adatátvitellel is be lehet jelenteni.

 

Tanács:


A kerületi hivatal vagy az osztrák iparkamara mindenkori kerületi hivatalának, cégalapításért felelős részlege (Gründerservice) tanácsokat ad a kereskedelmi, munkaügyi, társadalombiztosítási és adózási kérdésekben, valamint kiállítja az igazolást az új vállalkozás megalapításáról (NeuFöG-Bestätigung). A cégbejegyzést itt online is el lehet végezni.

 

Figyelem:


Sok közvetítő cég támogatja a független személyi ápolókat tevékenységük bejelentésében, valamint a formalitások elintézésében.

wko

Cégbejegyzés - A dokumentumok

 

A cégbejegyzéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
 

1.
érvényes útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat és állampolgárságot igazoló dokumentum. Harmadik állam állampolgárainak (akik se nem osztrák, se nem uniós, illetve EGT-állam vagy Svájc állampolgárai) a tevékenység űzésére feljogosító tartózkodási engedélyre van szükségük.
 

2.
névváltoztatás esetén a házassági anyakönyvi kivonat, illetve a válólevél.
 

3.
lakcímbejelentő dokumentum (nem osztrák állampolgárok esetén).
 

4.
az előző tartózkodási helyként szolgáló állam által kiadott erkölcsi bizonyítvány (Strafregisterbescheinigung) (kizárólag azon személyek esetén, akik még nem vagy kevesebb mint öt éve tartózkodnak). Új vállalkozás létrehozása esetén az illetékes iparkamarának a cégbejegyzésről szóló igazolást az új cégek alapítására vonatkozó törvénynek (NeuFöG) megfelelően kell kiállítania.

wko

Cégbejegyzés - A székhely

 

A cég székhelye lehet a személyi ápoló irodája, lakása, de az ápolót közvetítő közvetítő cég székhelye is. 

 

Megjegyzés:


Amennyiben egy személy éjjel-nappali ellátásban részesül és a független személyi ápoló az ő lakásában él, a cég székhelyéül e lakás is szolgálhat. Ezt a megoldást azonban nem javasoljuk. Ha az ápolásra szoruló személy lakásának címe kerül be az engedélybe, azt szerződésben kell szabályozni.

 

Figyelem:


a cégbejegyzésben a szakma megnevezését (szabad-foglalkozásban végzett „személyi ápolási tevékenység”) és a cég leendő székhelyét pontosan fel kell tüntetni.

wko

Iparág - A tevékenység megkezdése

 

Amennyiben minden követelménynek megfelelt és dokumentumok hiánytalanul benyújtásra kerültek az illetékes hatósághoz, azonnal elkezdhető a tevékenység gyakorlása. Amennyiben minden jogszabályi követelmény teljesült, az illetékes hatóságnak három hónapja van arra, hogy a független személyi ápolót bevegye a központi nyilvántartásba és erről a központi nyilvántartásba vételt igazoló eredeti dokumentum átadásával az ápolót tájékoztassa.

 

Tanács: 


A legjobb, ha a független személyi ápolók egy osztrák közvetítő céghez fordulnak. Ezek a cégek a hagyományos közvetítés mellett számos egyéb szolgáltatást is nyújtanak támogatásul.

stift

Társadalombiztosítás - Bejelentkezés

 

Aki Ausztriában osztrák működési engedéllyel kereskedelmi tevékenységet folytat, köteles egészség-, nyugdíj-, és balesetbiztosítást kötni.

 

Figyelem: 


a tevékenységet egy hónapon belül be kell jelenteni a társadalombiztosítónál, amelyet a cégbejegyzéssel együtt is meg lehet tenni.

 

Megjegyzés: 


a független személyi ápolók az ápolásra szoruló személy, illetve annak hozzátartozóival egyeztetnek munkadíjukról. Maguk felelnek a társadalombiztosítási járulékok és az adók megfizetéséért. A társadalombiztosítási hozzájárulás összegének megállapítása több tényezőtől is függ, amelynek alapja a jövedelemadót megerősítő határozat.

 

Megjegyzés: 


bizonyos körülmények között el lehet tekinteni az egészség- és a nyugdíj-biztosítási kötelezettségtől. Ezzel azonban a támogatásra való jogosultság elveszik.

 

Figyelem: 


Amennyiben a független személyi ápolók szolgáltatási szabadságuk keretein belül származási országukból járnak dolgozni Ausztriába és ott adó- és társadalombiztosítás köteles bevételt tudnak felmutatni, azon állam társadalombiztosítási rendszerében kerülnek nyilvántartásra, amelyikből szolgáltatásukat nyújtják, ha Ausztriában is rendelkeznek lakcímmel. Amennyiben elsődleges lakhelyük mellett Ausztriában is rendelkeznek lakcímmel, az osztrák kötelező biztosítási rendszerben kerülnek nyilvántartásra.

Gyermek, mint biztosítási kedvezményezett: 
Azok a gyermekek, akik a 18. életévüket még nem töltötték be, alapjában véve társbiztosítottnak számítanak, ami az egészségbiztosítást illeti. A szolgáltatásokra azonban csak akkor jogosultak, ha tartózkodási helyük Ausztria és nem rendelkeznek kötelező biztosítással.

 

Tanács: 


Sok közvetítő cég még a biztosítási ügyekben is szívesen segít és ad tanácsot Önnek, mint független személyi ápolónak.

sva

Közvetítői szerződés

 

A független személyi ápolók és a közvetítő cégek között ún. szervezési szerződés kerül megkötésre.

A közvetítő cég a szerződés megkötése előtt, de legkésőbb az ápolási szerződés megkötésének időpontjáig tájékoztatja a független személyi ápolót a működési engedély szükségességéről, az elvégzendő tevékenységekről, a minőség biztosítása érdekében betartandó intézkedésekről, valamint a személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályaiból adódó kihívásokról, különösen az ápolási szerződés megkötésének szükségességéről, valamint a közvetítői szerződés körülbelüli tartalmáról. 

A független személyi ápolókat arról is tájékoztatni kell, hogy bizonyos tevékenységeket csak abban az esetben végezhetnek el, ha ez ellen orvosi szempontból nem szól semmi, valamint arról is, hogy az ápolási és orvos tevékenységek kizárólag a törvényben meghatározott előfeltételek teljesülése mellett végezhetőek el.

A szervezési szerződést írásban kell megkötni, amelyből egy példány a független személyi ápolót illeti. A szervezési szerződés a szerződő felek adatain, valamint a szerződés időtartamán kívül egyértelműen, az egyes szolgáltatásokra lebontva tartalmazza a két fél által egyeztetett szolgáltatásokat, a felek által egyeztetett árat, az ár kifizetésének esedékességét és módját.

Ezenkívül a szerződés részét képezik a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések is.

 

Megjegyzés: 


a közvetítő cég által nyújtott szolgáltatásokat rendszeresen dokumentálni kell és azokat kérésre a független személyi ápoló számára hozzáférhetővé kell tenni.

 

Figyelem: 


a szervezési szerződésben azt is meg kell határozni, hogy a közvetítő cég jogosult-e a független személyi ápoló számára érkező pénzösszegek átvételére.

stift

A közvetítés

 

Mielőtt a közvetítő cégek a független személyi ápolókat egy ápolásra szoruló személy számára kiközvetítenék, igényfelmérést kell készíteniük. Ehhez szükség van az ápolásra szoruló személy által igényelt szolgáltatásokra, hogy az ápolásra kiközvetített független személyi ápoló biztosan el tudja végezni ezeket a szolgáltatásokat.

Amikor a közvetítő cégek kiválasztják az ápolásra szoruló személyt a független személyi ápoló számára, akivel szervezési szerződést kötöttek, ügyelnek arra, hogy a személyi ápoló képzettsége és szolgáltatásai megfeleljenek az ápolásra szoruló személy szükségleteinek. Ehhez az adatokat általában egy átfogó kérdőívben gyűjtik be. 

A közvetítő cég ezután kiválasztja a megfelelő ápolásra szoruló személyt időpontot egyeztet egy közös találkozó céljából. A közvetítési tevékenység költségei korábban a szervezési szerződésben egyértelműen ismertetésre kerültek.

 

Megjegyzés:

 
A közvetítő cégek amellett, hogy támogatást nyújtanak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszerzésében, közvetítői tevékenységük során számos további szolgáltatást nyújtanak Önnek az Ön független szerződéses partnereként: segítenek az ápolási szerződés létrehozásában, a munka elkezdésében a munkavégzés helyszínén, tanácsot és támogatást nyújtanak a dokumentációkkal, a minőségbiztosítással és a továbbképzéssel kapcsolatos kérdésekben, segítenek a mindennapok során felmerülő kihívások megoldásában, felügyelőként is működnek, de az ápoló akadályoztatása vagy megbetegedése esetén az ideiglenes helyettesítő ápoló megtalálásában is rendelkezésre állnak.

 

Figyelem:

 
sem a közvetítő cégek, sem pedig a független személyi ápolók nincsenek arra felhatalmazva, hogy kérés nélkül felkeressenek magányszemélyeket és felkínálják szolgáltatásaikat. Ezáltal a szolgáltatásaikat és ajánlataikat kiadványokban, brosúrákban és honlapokon átláthatóvá tévő közvetítő cégek átlátható tényleges összeköttetésként szolgálnak a magas színvonalú ápolási ellátásban, mivel elsősorban az igényekre fókuszálnak, amikor hirtelen - gyakran meglepetésszerűen - ápolási ellátásra van szükség.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Ápolási szerződés

 

A független személyi ápoló és az ápolásra szoruló személy, illetve annak egy családtagja vagy meghatalmazottja között egy írott ápolási szerződés kerül megkötésre. Mindkét fél jogosult az írott szerződés egy példányára.

Az ápolási szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell a szerződő felek adatait, a szerződés érvénybe lépésének időpontját és időtartamát, lehetőség szerint az egyeztetett szolgáltatások részletes bemutatását, a cselekvési irányelveket esetleges vészhelyzet, így például az ápolásra szoruló személy állapotának romlása esetére, az ápoló akadályoztatása esetén a helyettesítésről való megállapodást, a munkadíj összegét és kifizetésének esedékességét, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket.

 

Figyelem: 


A független személyi ápolók szolgáltatásaikat közvetlenül ügyfeleik felé számolják el. Maguk felelnek a társadalombiztosítási járulékok és az adók megfizetéséért.

 

Megjegyzés: 


A közvetítő cégek az Önnel együtt dolgozó független személyi ápoló tisztességes ápolási szerződésének létrehozásában is segítenek. A több nyelven rendelkezésre álló mintaszerződések az osztrák iparkamara honlapján az ápolási ellátással foglalkozó részben letölthetőek. A szövetségi iparkamarai szakcsoportokban gyakran több nyelven beszélő munkatársak állnak rendelkezésre, hogy tájékoztassák Önt.

stift