Wichtige Informationen zum Härtefallfonds!

Sehr geehrte/r Frau/Herr,
 

wir möchten Sie nochmals über eine ordnungsgemäße Inanspruchnahme für den Härtefall-Fonds informieren.

 

Die Unterstützung aus dem Härtefall-Fonds ist nur zulässig, wenn Sie eine deutliche Bedrohung durch COVID-19 haben oder hatten. D.h., wenn Sie Ihre Tätigkeit aber wie vor COVID-19 ausüben, besteht kein rechtlicher Anspruch für Unterstützung aus dem Härtefall-Fonds.

 

Falls Sie dennoch einen Antrag oder mehrere Anträge gestellt haben, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Falschangaben zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

 

Wenn Sie aufgrund dieses übermittelten Informationsschreibens Bedenken über die Inanspruchnahme des Härtefall-Fonds haben, teilen Sie uns schriftlich mit, dass Sie Ihren Antrag oder Ihre bisher ausgezahlten Anträge zurückziehen wollen.

 

Wenn Sie Ihren Antrag / Ihre Anträge weiterhin aufrecht halten, ersuchen wir Sie, uns per E-Mail mitzuteilen, auf welche Weise Sie im jetzt beantragten Betrachtungszeitraum und auch in den in vorigen Betrachtungszeiträumen durch COVID-19 wirtschaftlich bedroht waren.
Bitte legen Sie auch entsprechende Nachweise bei, um Ihre Angaben zu bestätigen.

 

Bitte kontaktieren Sie uns unter den unten angeführten Kontaktadressen. Es können nur Informationen in deutscher Sprache bearbeitet werden.

 

Wenn wir nach 14 Tagen keine Begründung mit Nachweis Ihrer wirtschaftlichen Bedrohung durch COVID-19 erhalten, wird Ihr Antrag abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass bereits ausbezahlte Anträge ebenfalls nachgeprüft werden.

 

Für diese Förderung gilt die Richtlinie des Bundesministers für Finanzen, im Einvernehmen mit dem Vizekanzler sowie der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort gemäß Härtefall-Fonds-Gesetz auf Basis des KMU-Förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 432/1996 idgF.

In der
Datenschutzerklärung informieren wir, wie wir Ihre Daten im Zuge der Förderabwicklung verarbeiten.

 

Freundliche Grüße
Ihre Wirtschaftskammer
im Auftrag der Bundesregierung
W wko.at/haertefall-fonds

 

download

Download Infoschreiben Härtefallfonds


 

 

български
Бихме желали още веднъж да Ви информираме относно правомерното възползване от фонда за тежки случаи. Подкрепата от фонда за тежки случаи е възможна само тогава, когато Вашата дейност в момента е или е била значително застрашена от Ковид-19. Това означава, че ако развивате Вашата дейност както и преди Ковид-19, то Вие нямате правно основание за съдействие от фонда за тежки случаи. Ако все пак сте подали едно или повече заявления, бихме желали изрично да Ви обърнем внимание на това, че подаването на фалшиви данни води до наказателноправни последици. Ако въз основа на тази информация имате колебание относно използването на фонда за тежки случаи, моля да ни уведомите писмено, че желаете да оттеглите Ваше настоящо заявление или Ваши предишни вече изплатени заявления. Ако поддържате Ваше заявление / заявления, то Ви молим да ни уведомите по мейл, по какъв начин сте икономически застрашени от Ковид-19 в сега заявения период за разглеждане, но също и за предишни периоди на разглеждане на Вашите заявления. Моля приложете и съответните материали, които да потвърждават Вашите данни Моля свържете се с нас на {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Само информация на немски език може да бъде обработена. Ако след 14 дни не получим обосновка със съответните удостоверения на Вашата икономическа застрашеност от Ковид-19, Вашето заявление ще бъде отхвърлено. Обръщаме внимание и на това, че вече изплатени заявления ще бъдат проверени отново. За тази субсидия е валидна директивата на министъра на финансите приета съвместно с вицеканцлера и министерството на дигитализацията и икономиката според закона за фонда за тежките случаи на база на закона за подпомагане на малките и средни предприятия BGBl. Nr. 432/1996 idgF. В декларацията за защита на личните данни информираме, как ще използваме Вашите данни при обработката на заявлението за субсидия.

 

hrvatski

želimo Vas još jednom obavijestiti o pravilnom podnošenju zahtjeva za podršku iz Fondova potpore poduzetnicima pogođenima posljedicama pandemije koronavirusa (Härtefall-Fonds).

Podrška iz Fondova potpore poduzetnicima pogođenim posljedicama pandemije koronavirusa dopuštena je samo ukoliko jeste ili ste bili znatno pogođeni pandemijom koronavirusa COVID-19. To znači, da ukoliko Vašu djelatnost obavljate na način kao i prije COVIDa-19, nemate zakonsko pravo na potporu iz Fondova potpore poduzetnicama pogođenim posljedicama koronavirusa.  Ukoliko ste ipak podnijeli zahtjev, izričito Vas upozoravamo da navođenje netočnih podataka sa sobom povlači kaznenopravne posljedice.

Ukoliko na temelju ovih dostavljenih informacija imate nedoumice o pravu na korištenje Fondova potpore poduzetnicima pogođenim posljedicama pandemije koronavirusa, pismeno nam javite da zahtjev odnosno zahtjeve želite povući. Ukoliko i dalje želite da se Vaš zahtjev obradi, molimo da nam e-mailom javite u kojoj mjeri i na koji način ste za u zahtjevu navedeno vrijeme bili gospodarski ugroženi COVIDom-19. Molimo da priložite odgovarajuće dokaze koji će potvrditi Vaše navode. Molimo da nas kontaktirate na {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Moći će se obraditi samo Informacije sastavljene na njemačkom jeziku. 

Ukoliko u roku od 14 dana od Vas ne primimo obrazloženja s odgovarajućim dokazima da ste bili gospodarski ugroženi uslijed pandemije COVID-19, Vaš zahtjev ćemo nažalost morati odbiti. Upozoravamo Vas da će se već isplaćeni zahtjevi također naknadno provjeravati. Za navedene potpore važeća je Direktiva Saveznog ministara za financije u suglasnosti s potpredsjednikom vlade kao i Saveznom ministricom za digitalizaciju i gospodarsko odredište sukladno Zakonu o fondovima potpore poduzetnicima pogođenim posljedicama pandemije koronavirusa na temelju Zakona o poticajima za mala i srednja poduzeća, BGBl. br. 432/1996 idgF. U Izjavi o zaštiti podataka naći ćete informacije o tome kako ćemo obrađivati Vaše podatke u sklopu obrade Vašeg zahtjeva za potporu.

 

 

polski

chcielibyśmy ponownie poinformować Państwa o prawidłowym sposobie korzystaniu z funduszu zapomogowego. Wsparcie z funduszu zapomogowego przysługuje jedynie w przypadku gdy są lub byli Państwo znacznie zagrożeni z powodu COVID-19. Oznacza to, że jeżeli wykonują Państwo swoją pracę tak jak przed COVID-19, nie ma podstaw prawnych do uzyskania wsparcia z funduszu zapomogowego.   

Jeżeli mimo to złożyli Państwo jeden lub więcej wniosków, wyraźnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że składanie fałszywych oświadczeń pociąga za sobą konsekwencje prawne.  Jeżeli po otrzymaniu niniejszego listu informacyjnego mają Państwo wątpliwości, związane z korzystaniem z funduszu zapomogowego, prosimy o pilne powiadomienie nas, że chcą Państwo wycofać swój wniosek lub swoje dotychczas wypłacone wnioski. W przypadku podtrzymania swojego wniosku/swoich wniosków, prosimy Państwa o przesłanie nam drogą elektroniczną informacji, w jaki sposób są Państwo teraz lub też byli we wcześniejszych okresach zagrożeni gospodarczo z powodu COVID-19. Proszę również załączyć odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia podanych przez Państwa informacji. Prosimy o kontakt z nami pod adresem {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Przetwarzane mogą być jedynie informacje w języku niemieckim. Jeżeli po upływie 14 dni nie otrzymamy od Państwa uzasadnienia wraz z dowodami, potwierdzającymi wystąpienie u Państwa zagrożenia gospodarczego związanego z COVID-19, Państwa wniosek zostanie odrzucony. Zwracamy uwagę, że sprawdzane będą również wnioski, które zostały już wypłacone. W sprawach dotyczących tego wsparcia finansowego zastosowanie mają wytyczne Federalnego Ministra Finansów, w porozumieniu z Wicekanclerzem oraz Federalnym Ministrem Cyfryzacji i Lokalizacji Biznesu zgodnie z ustawą o funduszu zapomogowym na podstawie ustawy o wspieraniu MŚP, Federalny Dziennik Ustaw nr 432/1996 z późniejszymi zmianami. W oświadczeniu o ochronie danych informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane w trakcie realizacji procesu wsparcia finansowego.

 

 

română

dorim să vă informăm din nou cu privire la condițiile de acordare corectă a sprijinului. Sprijinul din Fondul de Situații Dificile se acordă doar celor care suferă sau au suferit direct în urma Covid-19. Dacă vă puteți îndeplini activitatea în condițiile de dinaintea izbucnirii Covid-19, nu este îndeplinit dreptul legal pentru obținerea sprijinului din Fondul pentru Situații Dificile. În cazul în care ați depus totuși o cerere sau mai multe, dorim să menționăm explicit că informațiile false pot avea consecințe penale. Dacă în urma acestei înștiințări aveți îndoieli privind dreptul la acordarea sprijinului, vă rugăm să ne informați în scris că doriți să retrageți cererea sau plățile aprobate anterior.  Dacă doriți să mențineți solicitarea/solicitările, vă rugăm să ne informați prin e-mail în ce măsură ați fost afectat(ă) din punct de vedere economic de COVID-19 în perioada solicitată cât și perioadele anterioare. Vă rugăm să anexați dovezi relevante pentru a confirma informațiile dvs. Vă rugăm să ne contactați la {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Se vor prelucra doar solicitările în limba germană. Dacă în termen de 14 zile nu primim o justificare cu dovezi a consecințelor economice suferite în urma COVID-19, cererea dvs. va fi respinsă. Dorim să subliniem că vor fi verificate din nou și cererile anterioare deja aprobate. Temeiul legal al acestei finanțări este reprezentat de directiva Ministerului Federal de Finanțe, în acord cu Vicecancelarul și Ministrul Federal pentru Digitalizare, în conformitate cu legea privind Fondul de Situații Dificile, în baza legii privind promovarea IMM-urilor, din Monitorul Federal nr. 432 / 1996 cu modificările ulterioare. În declarația privind protecția datelor vă informăm despre modul în care prelucrăm datele dvs. pe parcursul procesului de finanțare.

 

 

srpski

Koristimo priliku da Vas ponovo obavestimo o ispravnom načinu podnošenja zahteva za Covid19 - krizni fond. Sredstva iz fonda namenjena su isključivo u slučaju ako ste bili ili ako ste još uvek ugroženi zbog posledica COVID-19. To znači da, ukoliko upražnjavate svoju delatnost kao u doba pre COVID19, ne postoji zakonski osnov za podršku iz kriznog fonda. Ukoliko se ipak podneli zahtev ili više zahteva za finansijsku pomoć iz ovog fonda, izričito ističemo da navođenje neispravnih informacija može imati krivične posledice. U slučaju da ste sada na osnovu ovih informacija u nedoumici u vezi sa pravom korišćenja sredstava iz kriznog fonda, obavestite nas pismenim putem da želite da povučete svoj zahtev tj. vratite već realizovane isplate. Ukoliko ostajete pri svom zahtevu/svojim zahtevima, zamolili bismo Vas, da nas putem elektronske pošte obavestite na koji način ste sada u navedenom vremenskom periodu ili u prethodnom zahtevu navedenom periodu bili ekonomski ugroženi usled COVID19. Potrebno je da priložite odgovarajuće dokaze. Dostavite nam dopis na e-adresu {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Prihvataju se samo informacije na nemačkom jeziku. Potrebno je da u roku od 14 dana dostavite obrazloženje i dokaze na koji način ste zbog COVID19 bili ekonomski ugroženi, u suprotnom će Vaš zahtev biti odbijen. Skrećemo pažnju da će već realizovane isplate biti podvrgnute ponovnoj kontroli. Za korišćenje ove finansijske pomoći važe pravila primene Saveznog ministarstva za finansije Austrije uz saglasnost vicekancelara i Saveznog ministarstva za digitalizaciju i privredu u skladu sa Zakonom o kriznom fondu i  u vezi sa Zakonom o podsticajima MSP, Sl.list Austrije BGBl. br. 432/1996. U Izjavi o zaštiti ličnih podataka pronaći ćete informacije kako vršimo obradu Vaših informacija pri obrađivanju zahteva. 

 

 

slovenský

chceli by sme Vás znova informovať o podmienkach na podanie žiadosti o podporu z fondu núdze. 

Podpora z fondu núdze je prípustná iba vtedy, ak pre Vás COVID-19 je alebo bol zrejmou hrozbou. To znamená, že ak vykonávate činnosť rovnako ako pred COVID-19, neexistuje právny nárok na príspevok z fondu núdze. V prípade, ak ste napriek tomu podali žiadosť alebo niekoľko žiadostí, dôrazne Vás upozorňujeme, že nepravdivé informácie povedú k trestnoprávnym sankciám. Ak máte na základe tohto informačného emailu pochybnosti o nároku na podporu z fondu núdze, oznámte nám písomne, že chcete Vašu žiadosť alebo Vaše doteraz vyplatené žiadosti vziať späť.  Ak na Vašej žiadosti / Vašich žiadostiach trváte, žiadame Vás, aby ste nám emailom oznámili, akým spôsobom ste v požadovanom dotknutom období a aj v predchádzajúcich dotknutých obdobiach boli ekonomicky ohrození z dôvodu COVID-19. Prosím predložte aj konkrétne dokumenty, aby ste svoje údaje potvrdili. Prosím kontaktujte nás na {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Iba informácie v nemeckom jazyku budú ďalej spracované. Ak do 14 dní nedostaneme odôvodnenie s dokumentami o Vašom ekonomickom ohrození z dôvodu COVID-19, bude Vaša žiadosť zamietnutá. Upozorňujeme Vás, že aj už vyplatené žiadosti budú spätne preverené. Na uvedenú podporu sa vzťahuje Smernica Spolkového ministerstva financií, so súhlasom Vicekancelára ako aj Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie podľa Zákona o podpore z fondu núdze na základe Zákona o podpore malých a stredných podnikov, BGBl. č. 432/1996 v platnom znení. Vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov informujeme, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje pri spracovaní žiadosti.

 

 

slovenščina

ponovno Vas obveščamo o ustreznem uveljavljanju zahtevkov za podporne in premostitvene ukrepe za podjetja v Avstriji (Härtefall-Fonds). Premostitveno pomoč lahko uveljavljate le v primeru trenutne ali pretekle neposredne ogroženosti za poslovanje v zvezi z epidemijo Covid-19. Če svojo dejavnost izvajate v istem obsegu kot pred epidemijo Covid-19, do te pomoči niste upravičeni. V primeru oddaje enega ali več zahtevkov izrecno poudarjamo, da bodo nepravilne ali neresnične navedbe kazensko sankcionirane.

Če imate glede uveljavljanja podpornih in premostitvenih ukrepov za podjetja pomisleke, nam sporočite v pisni obliki, da želite svoj zahtevek umakniti ali že izplačano finančno pomoč razveljaviti.  V primeru, da želite uveljavljati podporno in premostitveno pomoč, Vas naprošamo, da nas pisno obvestite, na kakšen način ste bili v trenutnem ali preteklem zadevnem obdobju oškodovali v zvezi z epidemijo Covid-19. Prosimo, priložite tudi ustrezna dokazila, ki potrjujejo dane navedbe. Kontaktirajte nas na {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Obdelamo lahko le sporočila v nemškem jeziku. Če v roku 14-ih dni ne bomo prejeli utemeljitve z dokazili o Vaši gospodarski škodi v zvezi z epidemijo Covid-19, bo Vaš zahtevek zavrnjen. Opozarjamo, da bodo preverjene tudi že izplačane vloge. Pri uveljavljanju podpornih in premostitvenih ukrepov veljajo smernice zveznega ministra za finance v dogovoru s podpredsednikom vlade in zvezno ministrico za digitalizacijo in gospodarske zadeve, kot navedeno v zakonu o podpornih in premostitvenih ukrepih za podjetja (Härtefall-Fonds Gesetz) na podlagi Zakona o financiranju MSP, Zvezni list št. 432 / 1996 s spremembami.

V izjavi o varstvu podatkov Vas obveščamo o obdelavi Vaših podatkov med postopkom financiranja.

 

 

česky

Chceme Váš ještě jednou informovat o řádném uplatnění nároku na pomoc z nouzového fondu (Härtefall-Fonds). Nárok na podporu z fondu vzniká pouze tehdy, pokud jste nebo jste byli výrazně ohroženi epidemií COVID-19. Tzn., že pokud vykonáváte svou činnost stejně, jako před vypuknutím epidemie COVID-19, nevzniká Vám právní nárok na podporu z fondu. Pokud jste přesto žádost či více žádostí o podporu podali, upozorňujeme Vás důrazně na to, že uvedení nepravdivých údajů má trestněprávní následky.

Pokud na základě těchto informací máte pochyby o uplatnění svého nároku na pomoc z fondu, sdělte nám prosím písemně, že chcete svou žádost nebo své dosud vyplacené žádosti vzít zpět. Pokud považujete Vaši žádost/Vaše žádosti i nadále za oprávněnou/oprávněné, prosíme Vás o sdělení prostřednictvím e-mailu, jakým způsobem jste v aktuálním období i v předchozích zkoumaných obdobích uvedených v žádosti byli ekonomicky ohroženi epidemií COVID-19. Prosíme Vás rovněž o přiložení důkazů, abychom mohli Vaše údaje ověřit. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Zpracovány mohou být pouze informace v německém jazyce. Pokud od Vás do 14 dní neobdržíme odůvodnění s důkazem o Vašem ekonomickém ohrožení způsobeném epidemií COVID-19, bude Vaše žádost zamítnuta. 

Tato podpora se řídí směrnicí spolkového ministra financí se souhlasem vicekancléře a spolkové ministryně pro digitalizaci a hospodářství podle zákona o nouzovém fondu na základě zákona o podpoře malých a středních podniků, č. 432/1996 ve zn. pozd. předpisů. V prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete informace o tom, jak budeme zpracovávat Vaše data.

 

 

magyar

Szeretnénk ismételten tájékoztatni a Härtefall-Fonds járványügyi segélyalap szabályszerű igénybevételéről. 

A Härtefall-Fonds alapból származó támogatások csak abban az esetben igényelhetők, ha Ön számára jelentős fenyegetést jelent, vagy jelentett a koronavírus járvány. Tehát ha Ön a tevékenységét a járvány előtti módon tudja folytatni, úgy nem jogosult Härtefall-Fonds támogatásra. Ha ennek ellenére mégis kérelmet vagy kérelmeket nyújtott be, úgy felhívjuk a figyelmét arra, hogy a valótlan adatok megadása büntetőeljárás indítását vonja maga után. Amennyiben Önnek a fenti információk ismeretében kétsége merül fel a Härtefall-Fonds jogosultsága kapcsán, úgy kérjük közölje velünk írásban, hogy a beadott kérvényét vagy az eddig kifizetésre került kérelmeit vissza kívánja vonni. Ha továbbra is fent kívánja tartani igényét a kérelmére /kérelmeire, úgy arra kérjük, hogy e-mailben közölje velünk, milyen módon érintett gazdaságilag a koronavírus által a jelenlegi és a korábbi kérelmezési időszakokban. Kérjük, csatolja a vonatkozó bizonyítékokat is a megadott információk megerősítéséhez. Kérjük a következő címen lépjen velünk kapcsolatba: {fgfHaertefondsP2Bundesland}. Csak a német nyelvű információkat tudjuk feldolgozni. 

Amennyiben 14 napon belül nem kapunk megfelelő igazolást a koronavírus általi gazdasági fenyegetettségére, úgy kérelme elutasításra fog kerülni. Felhívjuk figyelmét, hogy az eddig kifizetett kérelmek is felülvizsgálatra kerülnek. Ezen támogatásra a pénzügyminisztérium irányelvei vonatkoznak, melyek az alkancellárral valamint a digitalizációért és gazdaságért felelős miniszter asszonnyal egyetértésben kerültek kidolgozásra a KKV-k támogatásáról szóló 432/1996 számú Härtefall-Fonds törvény alapján.  Az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt arról, hogyan kezeljük az adatait a támogatási folyamat során.

 

Wirtschaftskammer Telefonnummer extern E-Mail Adresse zur externen Weitergabe
Burgenland +43 5 90 907 2020 https://www.wko.at/bgld/anfrage-corona
Kärnten +43 5 90 904 808 keine E-Mail Adresse
Niederösterreich +43 2742 851 18018 keine E-Mail Adresse
Oberösterreich keine Tel-Nummer service@wkooe.at
Salzburg +43 662 88 88 999 haertefall-fonds@wks.at
Steiermark +43 316 601 700 haertefall-fonds@wkstmk.at
Tirol keine Tel-Nummer https://wko.at/tirol/anfrage-corona
Vorarlberg +43 5522 305 1133 haertefonds@wkv.at
Wien +43 1 514 50 1055     https://www.wko.at/wien/kontakt-haertefall